Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Energistasjoner for grønn næringstransport

Næringstransporten bør bli grønn!

Ved å legge til rette for grønn næringstransport med energistasjoner med ladeinfrastruktur, biogass og hydrogen, vil næringstransporten bidra til kutt i utslipp.

Høsten 2022 startet Osloregionen og Østlandssamarbeidet opp et fellesprosjekt om koordinering og planlegging av lokasjoner for energistasjoner på Østlandet, prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport.

34 % av utslipp i veitrafikken på Østlandet kommer fra tunge kjøretøy (2020-tall). Skal Norge nå klimamål er omstilling til grønn næringstransport avgjørende. Prosjektet har identifisert mangel på tilgjengelig infrastruktur og areal, i tillegg til tidskrevende saksbehandling av søknader om etablering av energistasjoner som en barriere for dette. Som planmyndighet og samfunnsutviklere har kommuner og fylkeskommuner sentrale roller for omlegging til nullutslipp.

Veileder for etablering av energistasjoner for tungtransport

Fra oppstart av prosjektet har en av hovedleveransene vært å utvikle en veileder for etablering av infrastruktur for lade- og fyllestasjoner for tyngre kjøretøy. Norconsult ble valgt som leverandør for utvikling og utforming, i tett samarbeid med prosjektledelsen. Hovedmålgruppen for veilederen er kommuner i deres rolle som planmyndighet og med ansvar for arealplanlegging og søknadsbehandling. Den kan forenkle prosessen med å behandle en søknad, men også som et verktøy for å tilrettelegge areal i forkant. Veilederen har samlet innspill fra et bredt spekter av aktører som gjør at den har en nytteverdi for søkere og andre relevante aktører.

 

Veileder for etablering av energistasjoner for tungtransport

Nyheter

Kontaktperson

Karoline Elisabeth Holmstrøm Ulateig

Rådgiver

Kommunikasjon og prosjektleder for Energistasjoner for grønn næringstransport

Tlf +47 412 03 424
Send meg en e-post