Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Behov for bedre samarbeid for etablering av energistasjoner 

Tilgjengelig nettkapasitet er pekt på som en av hovedbarrierene for etablering av grønne energistasjoner, det samme er lang saksbehandlingstid. Hvordan kan vi få bedre samarbeid og koordinering for raskere utbygging av infrastruktur til tungtransporten?

 

Torsdag 26. januar var en rekke aktører samlet til møte i Oslo rådhus om nettkapasitet og utbygging av energistasjoner på Østlandet. Formålet med møtet var informasjonsutveksling, samt diskusjoner rundt hvordan man kan samarbeide og koordinere prosesser for å få en raskere utbygging av energistasjoner med ladeinfrastruktur for tyngre kjøretøy. Initiativtakere til møtet var prosjektet «Energistasjoner for grønn næringstransport» (Osloregionen og Østlandssamarbeidet), sammen med Grønt landtransportprogram og Statens vegvesen.

Er det tilstrekkelig nettkapasitet og hva med varslet kraftunderskudd?

Møtet ble innledet med presentasjoner fra initiativtakerne til møtet. Etter en kort innledning fra prosjektlederne Eva Næss Karlsen og Lotta Möllerfalk i henholdsvis Osloregionen og Østlandssamarbeidet, ga Stein Brembu fra Statens vegvesen (SVV) en  presentasjon om oppgaver de har fått fra Samferdselsdepartementet som oppfølging av nasjonal ladestrategi. Innen 1. juli 2023 skal SVV levere en utrullingsplan for ladestasjoner langs riksvegnettet, lage en utleiestrategi for arealer, kartlegge SVVs arealer som kan brukes til lading og lage en app for navigasjon, booking og eventuelt betaling.

Ingelin Noresjø fra Grønt landtransportprogram (GLP) hadde en kort presentasjon om programmet, der hun spesielt trakk frem transportmønsteranalysen fra Transportøkonomisk institutt (TØI) som ferdigstilles i midten av februar. Analysen viser hvor de tunge kjøretøyene starter og stopper i dag. Dette er informasjon som vil være viktig for videre identifisering av aktuelle arealer for energistasjoner. Disse analysene vil også være svært viktig for energistasjonsprosjektet til Osloregionen og Østlandssamarbeidet.

Etter de innledende presentasjonene ble ulike problemstillinger drøftet med deltakerne i møtet. Statnett har varslet at det kan bli kraftunderskudd fra 2027 for Norge. Hva vil det ha å si for etablering av ladestasjoner? Statnett bekreftet i møtet at det vil være et kraftunderskudd i løpet av få år og at det er stor etterspørsel etter kapasitet i nettet. Det ble samtidig understreket at det er satt av mye kapasitet til forbruk til alminnelig forsyning, som også dekker forsyning til ladeinfrastruktur til transport.

Et av spørsmålene som ble stilt i forkant av møtet var om det er tilstrekkelig nettkapasitet, på rett sted, til å forsyne næringstransporten med kraft til elektrifisering og produksjon av alternative drivstoff. Svaret fra nettselskapene var at det er satt av nok kapasitet til tungtransporten, men at det kan være utfordrende i enkelte punkt i nettet. Det ble henvist til NVEs kart med oversikt over nettanlegg.

Under diskusjon om hvordan få bedre samarbeid og koordinering av aktuelle lokasjoner og mer effektiv saksbehandling på regionsnivå og lokalt, ble flere utfordringer trukket fram som årsak til lange prosesser. Det ble nevnt at det er selve planleggingen som krever tid, ikke gjennomføring av tilknytningen. Dette handler ofte om blant annet koordinering med kommunene og underliggende etater, hensyn til naturverdier, avtaler med grunneierne, som kan være tidkrevende prosesser. Nettselskapene ønsker å bli involvert så tidlig som mulig i aktuelle prosjekter som krever nettilknytning.

Deltakere på møte sitter rundt bordet

Vi ser framover

Møtet åpnet for en rekke interessante diskusjoner og avklaringer. Fra NVE og nettselskapenes side ble det understreket at tilknytning til strømnettet skjer etter ikke-diskriminerende kriterier, og nettilknytning til transportformål står i samme kø som andre formål. Dersom disse kriteriene skal endres må det vedtas på politisk nivå.

Nettselskapene trakk også fram at kommunene har en viktig rolle i saksbehandlingen for nettilknytning, og det ble pekt på som en av årsakene til lang saksbehandlingstid. Det er også tilfellet når nettselskapene inngår avtaler med grunneiere for å legge strømkabler i forbindelse med nettilknytning. Dette er ofte svært tidkrevende prosesser.

Alle aktørene i møtet var enige om at vi må oppdatere hverandre og ha en løpende dialog. Nettselskapene ønsker å bli tidlig involvert og informert om nye prosjekter så tidlig som mulig.

Deltakere i møtet

Følgende aktører var representert i møtet:

 • Statnett
 • NVE
 • Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
 • Elvia
 • Glitre Energi Nett
 • Lede AS
 • Miljødirektoratet
 • Klimaetaten i Oslo kommune
 • Statens vegvesen
 • Grønt landtransportprogram (GLP)
 • Østlandssamarbeidet
 • Osloregionen (møteleder og vertskap)

 

Foto: Kristian Singh-Nergård Østlandssamarbeidet/Osloregionen