Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Hva er en energistasjon?

 

Grønne energistasjoner er stasjoner som tilbyr nullutslippsenergi til fremtidens kjøretøy. Hydrogenbiogass og elektrisitet regnes som grønne energikilder, som skal bidra til å erstatte det fossile drivstofforbruket.

Norge har et lovfestet mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, med 90-95 prosent kutt i klimagassutslipp. Dette betyr at transportsektoren må over på ikke-fossile energibærere, og infrastrukturen til dette må på plass.

Innen 2030 skal transportutslippene til Norge være halvert. 34 % av utslipp i veitrafikken på Østlandet kommer fra tunge kjøretøy (2020-tall). Mangel på tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass er en barriere for omstillingen til grønn næringstransport.

Begrepet bensinstasjon blitt brukt for steder som distribuerer drivstoff, mens energistasjon inkluderer et bredere spekter av energiformer relevant for landbasert tungtransport, som biogass, elektrisitet og hydrogen. Denne utvidede definisjonen tar hensyn til den fremtidige utviklingen. Energistasjoner kan inkludere både fossilt drivstoff og grønne energibærere, selv om de ikke nødvendigvis må tilby alle disse alternativene. Det er hensiktsmessig å tilby servicetilbud som mat, drikke, garderobe med dusj/toalett, og i en del tilfeller også parkeringsmuligheter over natten. Dette er spesielt viktig for energistasjoner som er tilpasset tungtransport.