Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Samarbeid for rask omstilling til grønn næringstransport

Torsdag 19. januar inviterte prosjektgruppen bak samarbeidsprosjektet  Energistasjoner for grønn næringstransport til nettverksmøte. Her var en rekke prosjekter samlet, for å dele erfaringer og informasjon. Det var enighet om å framsnakke, ikke jobbe mot hverandre, for å nå klimamål innen veitransporten.

 

Det er flere prosjekter som på ulike måter arbeider for å redusere klimagassutslipp fra næringstransport på Østlandet. Noen av disse har ambisjon om å bidra til etablering av infrastruktur, mens andre er avhengig av at infrastruktur blir etablert. Prosjektene arbeider innen batterielektrisk, hydrogen og biogass for lastebiler, og deler alle samme mål om en rask etablering av energistasjoner på Østlandet. Med dette som bakteppe inviterte Osloregionen og Østlandssamarbeidet til møte på konferansesenteret Ruter Samspill i Oslo, for prosjekter som arbeider med omstilling av næringstransporten.

Formålet med møtet var å lære av hverandre,  dele informasjon og skape dialog for mulig samarbeid videre. Dermed er tanken at alle prosjektene vil jobbe mest mulig effektivt og koordinert, slik at man får etablert infrastruktur  for grønn næringstransport så raskt som mulig.

 

Dra lasset sammen

Møtedeltagerne orienterte om sine prosjekter og mulige synergier og tema for videre samarbeid. Blant innlederne var det forskere, næringsklynger, kommuner og fylkeskommuner, så vel som havner og representanter for næringslivet. Flere av deltakerne representerer prosjekter og organisasjoner også utenfor Østlandet, og totalt ble 15 ulike prosjekter presentert i møtet. 

Det var stor enighet om at vi må framsnakke alle de tre drivstoffteknologiene, ikke bare den eller de vi jobber mest med. Både batterielektrisk, hydrogen og biogass vil spille en viktig rolle for at Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050, og det ble poengtert at det er viktig å  se på om enkelte lokasjoner og regioner er bedre egnet for én drivstoffteknologi enn andre. Avgjørende faktorer som spiller inn her er tilgjengelighet til arealer og kraft, nettkapasitet, og tilgang på biogass lokalt.

 

Veien videre

Møtet konkluderte med at det er flere tema som prosjektene kan samarbeide om. Det ble spesielt nevnt at det er viktig at vi deler informasjon om rapporter og analyser, for å unngå dobbeltarbeid. Stikkord for samarbeidstema var behov felles terminologi om teknologier, behov for mer kunnskap om risikosoner og risikoanalyser, bedre støtteordninger hos Enova og erfaringsdeling på planbestemmelser for å sette av areal til infrastruktur. Det ble også nevnt at deltakerne kan utveksle innspill til Nasjonal transportplan, slik at flere fremmer samme eller lignende synspunkter overfor nasjonale myndigheter.

 

Klimasatsprosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport

Mangel på infrastruktur for el, hydrogen og biogass samt lang saksbehandlingstid, er pekt på som barrierer for omstillingen til grønn næringstransport. Som planmyndighet og samfunnsutviklere har kommuner og fylkeskommuner sentrale roller for omlegging til nullutslipp. Gjennom Klimasatsprosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport er målet å bidra med raskere etablering av energistasjoner på Østlandet. Prosjektet er et samarbeid mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen.

 

Deltakere i møtet 

Følgende prosjekter og organisasjoner var representert i møtet: 

Prosjekt/organisasjon 
Biogass Oslofjord 
Energistasjoner for grønn næringstransport, Osloregionen og Østlandssamarbeidet 
Gardermoen Vekst 
GREATER4H, String Megaregion 
Grønn næringsutvikling basert på grønn mobilitet, Kunnskapsbyen Lillestrøm 
Grønt landtransportprogram 
H2 Truck v/Evig Grønn 
Hydrogenvegen 
Klimaomstilling av næringstransporter, Fredrikstad kommune 
MOZEES FME, Transportøkonomisk institutt 
Oslo Havn 
Pilotby for utslippsfri tungtransport, Klimaetaten, Oslo kommune 
Energistasjoner i Trondheimsregionen, Trondheim kommune 
Varelogistikk i E18 Vestkorridoren  
Vestfold og Telemark Fylkeskommune 

 

 

For mer informasjon om prosjektet

Prosjektleder Osloregionen: Eva Næss Karlsen, tlf.: 900 63 086, e-post: eva.nass.karlsen@osloregionen.no

Prosjektleder Østlandssamarbeidet: Lotta Möllerfalk, tlf.: 453 92 684, e-post: lotta.mollerfalk@innlandetfylke.no