Hopp til innhold

Miljøtilstanden Oslofjorden, vann og vassdrag

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv ble lagt fram av den forrige regjeringen 30. mars 2021, der det slås fast at tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Økosystemet i fjorden er truet og nær kollaps. Hurdalsplattformen lagt frem i oktober 2021 sier at «Regjeringen vil følge raskt opp handlingsplanen for Oslofjorden med tiltak». Oppfølging av tiltaksplanen og miljøtilstanden i Oslofjorden berører store deler av Osloregionen og er en hovedprioritet i Osloregionens handlingsprogram 2022. På denne siden legger vi ut informasjon om Osloregionens arbeid med miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag.

Prosjekt “Oppdrag Oslofjorden”

Osloregionen IPR har organisert sitt arbeid med miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag i et eget prosjekt.

Her er prosjektbeskrivelsen som ble behandle i styremøte 8. april.  Arbeidet vil gjennomføres i samarbeid med Østlandssamarbeidet. Det er etablert en felles administrativ koordineringsgruppe med representanter fra fylkeskommuner og kommuner. Her er mandat til koordineringsgruppen.

Leverandørkonferanse for Oslofjorden 18. april 2023

Vi inviterer til konferanse 18. april der vi stiller spørsmålet: Hvordan kan kommunene bruke sin innkjøpsrolle til at det utvikles og tas i bruk løsninger og miljøteknologi som utbedrer miljøsituasjonen i Oslofjorden og tilhørende vassdrag?

Konferansen arrangeres av Osloregionen, Østlandssamarbeidet og Leverandørutviklingsprogrammet. Andre samarbeidspartnere er Norsk Vann, Vannklyngen og Startup Norway.  Les mer her.

Arendalsuka 2022: Seminar om Oslofjorden, vann og vassdrag

Den 18. august arrangerte Osloregionen og Østlandssamarbeidet seminar på Arendalsuka for å sette søkelys på utfordringer for kommunene og fylkeskommunene i gjennomføring av tiltak for å redusere utslipp til vann, vassdrag og havet. Se program for seminaret her.

Fredrik Myhre, leder for havteamet i WWF Verdens naturfond var moderator.

 

 

Innledninger

NIVA og Norsk Vann holdt faglige innledninger i begynnelsen av programmet.

   

Oslofjorden – miljøtilstanden og kilder til forurensning, Solrun Figenschau Skjellum, forskningssjef NIVA

Rødt flagg for økologisk tilstand i Oslofjorden, v/Thomas Breen, direktør Norsk Vann

Politisk samtale

Panel på Arendalsuka 2022 om Oslofjorden.

I panelet deltok:

  • Siri Gåsemyr Staalesen (Ap), medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen, Stortinget
  • Ola Elvestuen (V), medlem Energi- og miljøkomiteen, Stortinget
  • Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap), Viken fylkeskommune
  • Varaordfører Monica Vee Bratlie (H), Asker kommune
  • Ordfører Hanne Tollerud (Ap), Moss kommune
  • Herman Søndenaa (MDG), byrådssekretær for byutvikling, Oslo kommune

 

Her er nyhetssak med oppsummering fra arrangementet.

Alle foto: Østlandssamarbeidet/Osloregionen

Webinar 7. april: Arbeid med bedring av miljøtilstanden i vann, vassdrag og Oslofjorden

Vi inviterer til webinar for informasjons- og erfaringsutveksling om arbeidet for bedring av miljøtilstanden i vann, vassdrag og Oslofjorden. Her får du høre innlegg fra Statsforvalteren, Viken fylkeskommune, NTNU i Gjøvik, Asker kommune, Moss kommune og Oslo kommune.

Her er lenke til opptak.

Presentasjoner fra webinar 7. april

0. Velkommen til webinar v/Eva Næss Karlsen, Osloregionen

1. Håvard Hornnæs, Statsforvalteren O&V Oslofjorden, om oppfølging av tiltaksplan

2. Otto Galleberg, Statsforvalteren O&V, Tiltak i jordbruket

3. Fylkeskommunens arbeid med vannforvaltning Helene Gabestad

4. NTNU Eirik Sivertsen Presentasjon Oslofjorden 7 april

5. Webinar 7. april presentasjon v/Mary Tønder Vold og Silje Klo Hansen, Asker Kommune

6. Tverrfaglig forum for overvann, v/Charlotte Aune Bryne, Moss kommune

7. Restaurering av ålegraseng Linn Heimberg, Klimaetaten

 

11. februar: styremøte i Osloregionen

Presentasjon om avløpssituasjonen i Norge og spesielt om Østlandsområdet, v/direktør Thomas Breen, Norsk Vann

Uttalelse fra styret om Oslofjordrådet og støtte til Ordførere for Oslofjorden

 

9. februar: Søknad til Forskningsrådet – Mission Oslofjord

Onsdag 9. februar ble prosjektforslaget Mission Oslofjord levert inn til Forskningsrådets program “kompetanse og samarbeidsprosjekter”. Osloregionens rolle vil være å involvere kommuner, fylkeskommuner og andre interessenter i prosjektet og formidle resultater som vil ha nytteverdi i arbeidet med en ren og rik Oslofjord. Svar på søknaden vil foreligge i juni 2022. Prosjektstart vil være 4. kvartal.

August 2021: Konstituering av Oslofjordrådet

Den 24. august hadde Oslofjordrådet sitt konstituerende møte. Oslofjordrådet etableres for å sikre god lokal- og regionalpolitisk forankring og oppfølging av tiltakene i «Helhetlig plan for Oslofjorden».

Foto: Martin Lerberg Fossum