Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Vi inviterte til BEST-konferansen 2022: Kode Rød for klima og miljø

BEST-konferansen – Osloregionens årlige utviklingskonferanse ble i år arrangert 2. juni, og årets tema var klima og miljø utfordringene regionen møter fremover, hvor det ble presentert både praktiske og politiske løsninger på utfordringer på tvers av kommuner og regionen og fagfelt. Mange dyktige og faglig sterke innledere fra bedrifter, organisasjoner og det offentlige bidro i programmet. Tusen takk til dere alle sammen!

 

I flotte lokaler på Oslo rådhus var mer enn 130 politikere og administrative fagpersoner fra hele regionen til stede til en halvdagskonferanse om klima og miljø. Vår egen direktør Øyvind Såtvedt var konferansier for dagen, og Osloregionens styreleder Raymond Johansen innledet med å si at hans byråd har vært krystallklare på en ting, og det er at å kutte klimagassutslipp er ikke en jobb som kan overlates til noen andre, på et annet sted, til en annen tid. Kommuner som planmyndighet og samfunnsutviklere har en nøkkelrolle, og vi må samarbeide og lære av hverandre.

CICEROs egen Bjørn Samset åpnet konferansen med et spennende innlegg om klimakrisen og arbeidet som må gjøres for å møte utfordringene.

Deretter fortsatte konferansen med sine tre temaer:

Klimaendringene er her

Er kommunene i Osloregionen forberedt på utfordringene og konsekvenser av klimaendringene?  Erfaringer og kunnskap om temaet ble delt av Siri Eriksen fra NMBU som er medforfatter på IPCC sjette hovedrapport, med spesielt fokus på klimarobust utvikling og hva som gjøres før det er for sent. Dimensjoner som fremmer beslutninger som støtter klimarobust utvikling inkluderer mangfold av kunnskap, god miljøforvaltning, sosial rettferdighet og likhet, og inkludering.

Eli Hasli Skartlien som er rådgiver i Riksrevisjonen, ga en leseguide til en nylig gjennomført rapport som har undersøkt hvordan myndighetene har tilpasset seg et klima i endring og spesielt hvem som er ansvarlig for å sikre at forberedelsene gjøres.

Vi fikk også to konkrete erfaringer fra kommunene om forberedelser til klimaendringene, og Julia Kvitsjøen fra Oslo kommune snakket om hvordan forberede seg på urban flom og utvikling av flomveisystem og Inger Katharina Gregersen fra Gjøvik kommune fulgte opp med arbeid med klimatilpasning av avløpssystemet og deres deltagelse i EU-prosjektet TransformAr.

Helsetilstanden i Oslofjorden

Oslofjorden er et eksempel på naturkrise i vår region og der økosystemet er nær kollaps. Utfordringen forsterkes av klimaendringene, og dette må gjøres noe med. For å snakke om dette ble Espen Søilen fra Oslofjordens Friluftsråd invitert til å snakke om Oslofjorden og dens verdi både for mennesker og dyreliv i regionen, og hvordan klimaendringene påvirker fjordens helsestatus.

Deretter var det to innlegg med eksempler på hvordan kommuner jobber for bedring av miljøtilstand og vannkvalitet. Det første innlegget er fra Fredrikstad kommune som har gjort en marin kartlegging av skjærgården for å ha oppdatert kunnskapsgrunnlag ved byggesøknader og reguleringsplaner.

PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget lanserte nylig en strategihåndbok for kommunene, med råd om hvordan og hvor de bør prioritere tiltaksgjennomføring, deriblant tiltak på avløpsområdet.

Deretter hadde vi en spennende panelsamtale med Are Karlsen, ordfører i Horten kommune, ordfører Saxe Frøshaug fra Indre Østfold kommune og fylkesråd Annette Lindahl Raakil om tiltak politikere kan gjøre for å bedre Oslofjordens tilstand.

Grønne industrieventyr

Osloregionens næringsliv, forskning og akademia har høy kompetanse og bør være godt posisjonert for grønn næringsutvikling og vi startet denne bolken med presentasjon om «Norge i morgen» av Christer Tryggestad fra McKinsey&Company Norge. Deretter fulgte to bedriftspresentasjoner  fra Massterly og Spacemaker AI om grønne næringsmuligheter for Norge og hvordan de har posisjonert seg for vekstmulihgeter i Norge og utlandet.

For flere bilder se vår Facebook side

Etter BEST-konferansen ble Representantskapsmøtet for 2022 gjennomført, før Ordførererklæringen om klima og miljø ble signert.

Takk til alle deltagere, innledere og samarbeidspartnere for bidrag til årets konferanse, vi håper å se dere til neste års konferanse!

 

Presentasjoner fra BEST-konferansen

Klimaendringene er her

Helsetilstanden i Oslofjorden

Grønne industrieventyr