Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Ordførere i Osloregionen signerte ambisiøs erklæring om klima og miljø

Over 50 ordførere fra Osloregionen har sluttet seg til en ambisiøs erklæring om klima og miljø. Torsdag 2. juni var det signeringsseremoni i Oslo rådhus. Ordførerne ønsker at Osloregionen skal være Europas ledende hovedstadsregion innen klima og miljø, og erkjenner at lokale forvaltninger spiller en viktig rolle for å begrense den globale oppvarmingen.

I sitt daglige virke vil ordførerne bidra aktivt – og være en pådriver for – å nå norske og globale klimamål. Erklæringen fremhever også at det er avgjørende å samarbeide og lære av hverandre for å møte utfordringene.  

 

Ordførererklæringen som ble signert torsdag 2. juni er en fornyelse og forsterkning av erklæringen som ble undertegnet i 2019 da Oslo var Europeisk Miljøhovedstad. Siden den gang er verdens klima- og miljøtilstand forverret, og endringene er synlige også lokalt i form av ekstremvær, tap av naturmangfold og økosystemer nær kollaps, noe situasjonen i Oslofjorden illustrerer. 

«Klimakrisen skal ikke løses et annet sted til en annen tid av noen andre, vi skal ta ansvar her og nå. Vi må få til store endringer både lokalt og regionalt, derfor betyr det mye at kommunene nå forplikter seg til å gjøre mer. Vi trenger også økt handlingsrom fra staten, og det ber vi om med én stemme», sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen som også er styreleder i Osloregionen Interkommunalt Politisk Råd (IPR).

 

Osloregionen IPR har 64 medlemskommuner som med sine 2,2 millioner innbyggere er et kraftsenter med rask befolkningsvekst. I 2020 stod Osloregionen for 22 % av de totale klimagassutslippene i Norge, men hele 50 % av de nasjonale utslippene innen veitrafikk kom fra denne regionen. Utslipp fra tungtransporten er en særlig utfordring. 70 prosent av godstransporten på vei til og fra Norge går via Osloregionen, og dette gir synlige konsekvenser for klima og miljø lokalt. Samtidig gjøres det mye bra for å kutte utslipp i regionen. Utslippene har gått mer ned i Osloregionen enn i Norge totalt sett fra 2009 til 2020. Det er viktig å styrke samarbeidet og lære av hverandre for fortsatt innsats. 

«Vi representerer 2,2 millioner av Norges befolk ing. Nå forplikter vi oss til å jobbe systematisk med å kutte utslipp og bevare naturmangfold. Våre kommuner skal bli robuste i møtet med klimaendringer, fremme gjenbruksløsninger og bidra til at trafikkvekst i byområdene kommer i form av gange, sykkel og kollektivtrafikk. Vi skal styrke grønn næringsutvikling og sirkulære løsninger, blant annet ved å bruke vår markedsmakt som innkjøpere», understreker Raymond Johansen.

Les hele erklæringen her: