Den 23.06.23 vedtok styret i Osloregionen et høringssvar til den kommende Nasjonale Transportplanen (NTP) for perioden 2025-2036. Høringsinnspillet legger vekt på betydningen av å styrke byområdene, jernbanesatsing, oppnå klima- og miljømål, samt fremme konkurransekraft.

Det er også et stort fokus på klima og natur for kommende NTP, og derfor oppfordring til kraftigere virkemidler for å oppnå 55% reduksjon av klimagassutslippene innen 2030. Dette var utgangspunktet for Osloregionens arrangement på Arendalsuka 2023: Kan NTP bli en plan for å nå klimamål og bidra til økt konkurranseevne for næringslivet?

 

Osloregionens viktigste budskap til NTP 2025-2036 i åtte punkter:

 

  1. Bypolitikk for små- og mellomstore byområder og videreføre og styrke byvekstavtaler for de største byområdene

Osloregionen betoner viktigheten av å fokusere på byområder for å oppnå klima- og miljømål. Videreføring og styrking av byvekstavtaler i de største byområdene anses som nødvendig for å nå nullvekstmålet. Det påpekes også at mindre og mellomstore byer står overfor transportutfordringer som krever bypakker eller andre tilsvarende løsninger.

  1. Forsterket jernbanesatsing på Østlandet for bærekraftige mål

Økt satsing på jernbanen i hovedstadsregionen, med fokus på både person- og godstransport, støttes av Osloregionen. Prioriteten ligger på forbedring av jernbanetransport til og fra byene, samt frakt av gods over lengre avstander. Planlegging av ny rikstunnel gjennom Oslo må starte i første periode.

  1. Godsoverføringsmålet må ligge fast, og beslutning om terminalstrukturen i Oslofjordområdet bør revurderes

Mål om overføring av gods fra vei til sjø og bane må opprettholdes, og det er nødvendig med en handlingsplan for å realisere dette målet. Osloregionen mener at ensidig satsing på Alnabruterminalen i Oslofjordområdet må revurderes. Grunnlaget for beslutningen må oppdateres og suppleres med flere scenarier for utvikling av gods- og logistikknæringen i regionen.

  1. Veitrafikken må bidra til å nå klima- og miljømålene

For å oppnå klima- og miljømålene må veitrafikken tilpasses. Det er behov for å tilpasse veinettet for å fremme ulike transportformer i overgangen til et lavutslippssamfunn. Økt satsing på kollektivtransport, gange og sykling er viktige aspekter. Samtidig må vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet tas igjen. Mangelen på infrastruktur for el-lastebiler, hydrogen og biogass er en hinder for grønn næringstransport. Det er nødvendig å følge opp og videreutvikle regjeringens nasjonale ladestrategi, inkludert infrastruktur for andre energibærere enn el.

  • Osloregionen og Østlandssamarbeidet har initiert et fellesprosjekt Energistasjoner for grønn næringstransport for koordinering og planlegging av energistasjoner på Østlandet, med støtte fra klimasats. Prosjektet har som mål å fremskynde etableringen av energistasjoner på Østlandet, og oppdateringer om prosjektet vil primært bli delt på energistasjoner.org. Prosjektet samarbeider med Grønt Landtransportprogram og Statens Vegvesen.
  1. NTP må bidra til å nå nasjonale mål for klima og natur

Osloregionen mener investeringer i robust infrastruktur og tilrettelegging for mobilitet må være en sentral del for å følge opp Norges forpliktelser i klima- og naturavtaler. For å nå målet om 55% reduksjon av klimagassutslipp i 2030 trengs en vesentlig forsterkning av dagens virkemidler og/eller nye kraftige virkemidler. I ny NTP må Regjeringen vise hvilke tiltak den vil gjennomføre for å nå de nasjonale klimamålene, og følge opp med tilstrekkelige virkemidler.

  1. Svakheter ved dagens modeller for samfunnsøkonomiske analyser må hensyntas i prioriteringene

Prioriteringene må ta hensyn til svakhetene i dagens modeller for samfunnsøkonomiske analyser, spesielt når det gjelder CO2-prising og nullvekstmålet. Noen prosjekter som kan være samfunnsøkonomisk ulønnsomme, kan likevel ha verdi i forhold til samfunnets mål.

  1. Sterkere fokus på teknologi, tjenester og nye forretningsmodeller

Osloregionen oppfordrer til større investeringer i teknologi, tjenester og nye forretningsmodeller for å fremme bærekraftig mobilitet. Digitalisering muliggjør helt nye løsninger for attraktiv, lønnsom, trygg, utslippsfri og bærekraftig mobilitet for alle.

  1. NTP må være plan for et helhetlig transportsystem, med koordinert statlig virkemiddelbruk 

Det er behov for en sammenhengende transportplan som tar hensyn til nasjonale utfordringer på tvers av forvaltningsnivåer. Statens virkemidler og politikk for samordnet bolig-, areal- og transportutvikling og planlegging må være bedre koordinert enn i dag, med større forutsigbarhet. Samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå må også styrkes.

 

Les Osloregionens høringsinnspill i sin helhet her, og følg arbeidet vårt opp mot NTP på denne siden.