Hopp til innhold

Energistasjoner for grønn næringstransport

Reduksjon i utslipp fra transportsektoren, spesielt tungtransporten er en hovedprioritering i Osloregionens handlingsprogram for 2022. I NTP er det en målsetning at 50 % av alle nye lastebiler skal være nullutslipp i 2030. I 2020 var 34 % av klimagassutslippene i veitrafikken i Østlandsfylker fra tunge kjøretøy. Vi vet at omstillingen til nullutslipp for det tyngre kjøretøyene er i en svært tidlig fase, i motsetning til personbiler. Tilgang til arealer til energistasjoner er kanskje den største barrieren for overgang til nullutslippsteknologi. Som planmyndighet har kommuner og fylkeskommuner en viktig rolle i omstilling av kjøretøyparken.

Osloregionen samarbeider med Grønt Landtransportprogram og er observatør i programmet.

Osloregionen vil etablere et eget interkommunalt samarbeidsprosjekt i 2022 om koordinering og planlegging av lokasjoner for energistasjoner på Østlandet, prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport. Det er søkt tilskudd til prosjektet gjennom  Klimasats-ordningen. Som en innledning til prosjektet arrangerte vi i samarbeid med Grønt Landtransportprogram et webinar 10. februar om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bidra til fremdrift i omlegging til utslippsfri tungtransport.

Her er Osloregionens søknad til Klimasats.

Presentasjoner fra webinar 10. februar – Samarbeid Grønt Landtransportprogram – Osloregionen:

Innledning om Osloregionen v/Øyvind Såtvedt

Grønt Landtransportprogram v/Christoffer Sahl

Storskala pilot batterielektriske tungbiler Østlandet, v/Erling Sæther

Pilotby for utslippsfri transport v/Petter Christiansen, Klimaetaten