Hopp til innhold

Prosjekt – Energistasjoner for grønn næringstransport

Høsten 2022 starter Osloregionen og Østlandssamarbeidet opp et fellesprosjekt om koordinering og planlegging av lokasjoner for energistasjoner på Østlandet, prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport.

34 % av utslipp i veitrafikken på Østlandet kommer fra tunge kjøretøy (2020-tall). Mangel på tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass er en barriere for omstillingen til grønn næringstransport. Som planmyndighet og samfunnsutviklere har kommuner og fylkeskommuner sentrale roller for omlegging til nullutslipp.

Prosjektet støttes med tilskudd fra Klimasats-ordningen (innvilget juni 2022).

Her er Osloregionens prosjektbeskrivelse sendt Klimasats. Detaljert gjennomføringsplan er under utarbeiding.

Prosjektet vil samarbeide tett med Grønt Landtransportprogram og Statens Vegvesen. 

Kontaktpersoner:

Velkommen til kick-off 28. september. Se mer info her.

 

Presentasjoner fra webinar 10. februar – Samarbeid Grønt Landtransportprogram – Osloregionen:

Som en innledning til prosjektet arrangerte vi i samarbeid med Grønt Landtransportprogram et webinar 10. februar om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bidra til fremdrift i omlegging til utslippsfri tungtransport.

Innledning om Osloregionen v/Øyvind Såtvedt

Grønt Landtransportprogram v/Christoffer Sahl

Storskala pilot batterielektriske tungbiler Østlandet, v/Erling Sæther

Pilotby for utslippsfri transport v/Petter Christiansen, Klimaetaten