Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Osloregionens oppfølging av NTP-arbeidet godt i gang

Den 31. mars leverte transportvirksomhetene forslag til prioriteringer til NTP til Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Etatenes svar på oppdragene til NTP 2025–2036 er sendt på høring.

Administrativ NTP-gruppe i Osloregionen hadde møte i Oslo rådhus 12. april, der forslagene og mulige innspill fra Osloregionen ble diskutert.

 

Nasjonal transportplan er det viktigste politiske dokumentet på samferdsel i Norge. NTP for perioden 2025-2036 skal til behandling i Stortinget våren 2024 og et omfattende utredningsarbeid er lagt ut på høring med frist 3. juli.

Politisk oppfølging

Arbeidet med NTP er en høyt prioritert oppgave for medlemmene i Osloregionen IPR. Styret i Osloregionen har vedtatt en overordnet strategi for oppfølging av NTP-arbeidet. Styret vil behandle høringssvar til utredningene i styremøte 23. juni. Interessepolitisk utvalg vil også være sentrale i oppfølging av NTP-arbeidet.

Administrativt arbeid med underlag til høringssvar

Osloregionens administrative grupper vil sørge for god forankring av underlag og forslag til innspill som skal legges frem for behandling i politiske organer. Det er også oppnevnt en egen administrativ NTP-gruppe, med deltakere fra hele regionen som skal bistå sekretariatet med underlag og innspill til Osloregionens høringssvar til NTP. Administrativ NTP-gruppe består av Svein Håvar Korshavn (Gjøvikregionen), Hilde Nygård (Kongsvingerregionen), Ingar Vaskinn (Kongsbergregionen), Terje Pettersen (Mosseregionen), Gisle Haakonsen (Oslo kommune), Inger Kammerud (Ringeriksregionen), Nina Mosseby (Samarbeidsrådet for Nedre Romerike), Helge Bollæren Hasvold (Søndre Østfold).

Viktige milepæler våren 2023

Våren 2023 vil det være flere viktige milepæler i Osloregionens oppfølging og innspill til neste nasjonale transportplan:

  • Den 4. mai arrangerer vi NTP-konferanse sammen med Østlandssamarbeidet, NHO Viken Oslo og LO Oslo og Akershus. Se her for informasjon og påmelding.
  • Medlemsundersøkelse, med spørsmål om NTP, svarfrist 10. mai. Vi spør om hva som er de viktigste behovene på transportområdet hos våre medlemmer.
  • Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag, med frist 3. juli. Osloregionens høringssvar behandles i styremøte 23. juni. Underlag til høringssvar vil være tema på faggruppemøter i Osloregionen i slutten av mai.

Osloregionen har en samleside for NTP-arbeidet.

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086