Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Styremøte 24. juni i Osloregionen

Siste styremøte før sommerferien ble avholdt i Oslo rådhus.

 

Styreleder og byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg ønsket velkommen til styremøte i Oslo rådhus den 24. juni. Flere viktige saker stod på dagsorden. Innledningsvis fikk styret en presentasjon fra Vy, der Marius Holm og Ulf Erik Bakke ga orientering om fremtidig togtilbud på Østlandet.

Vedtatt flere høringssvar.

På sakslista til styremøte stod også behandling av Osloregionens innspill til flere høringer:

Naturrisikoutvalget utredning NOU 2024:2 – I samspill med naturen – Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge. Styret gir anerkjennelse til en grundig utredning om naturrisiko og hvordan analysere og håndtere naturrisiko, som også gir god oversikt over ansvar ulike aktører og interessenter har​. I vedtatt høringssvar er et hovedmoment at de forventninger og krav som stilles til kommunene forutsetter at kommunene gjøres i stand til å levere. Kommunene må ha nødvendige hjemler, virkemidler og ressurser til å kunne ta rollene i håndtering av naturrisiko. Styret støtter også utvalget i at det er helt sentralt å understreke viktigheten av å sette søkelys på hvordan naturkrisen og klimautfordringen må sees i sammenheng. 

Forslag til nye statlige planretningslinjer (SPR) for arealbruk og mobilitet​ og klima og energi har også vært på høring denne våren.

I høringssvaret til nye SPR for arealbruk og mobilitet uttrykker styret at det er positivt at de statlige planretningslinjene fornyes og at det er en tydeligere oppfølging av bærekraftsmålene og forpliktelser på klima- og miljøområdet og bevaring av dyrka mark og natur. Osloregionen IPR er enig i at det er behov for mulighet for differensiering mellom kommuner med ulikt press på utbygging, men det er viktig å ha handlingsrom for regionale og lokale tilpasninger. Osloregionen IPR mener det bør vurderes en grundigere gjennomgang av inndelingen og konsekvenser av denne i henholdsvis storbyområder og mindre tettsteder og spredtbygde strøk.

høringssvar til reviderte SPR for Klima og energi mener styret at det er bra at det presiseres at kommunene, fylkeskommunene og staten skal samarbeide på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, men viktigheten av samarbeid på tvers av kommuner og regioner bør også fremheves. Osloregionen påpeker også at det er behov for verktøy og metodikk for bedre grunnlag og mer effektivt arbeid på klima, energi og klimatilpasning, herunder regionale eller nasjonale verktøy, kart, systemer, databaser og maler som gir felles metodikk og sammenliknbarhet.

Generell merknad om behovet for ressurser for å følge opp ansvar og krav. I høringssvarene gis det en generell merknad om at de statlige planretningslinjene og andre utredninger fra Klimautvalget og Naturrisikoutvalget legger et stort ansvar på kommunene, som også forutsetter kompetanse og ressurser. Osloregionen IPR anerkjenner kommunenes viktige roller og ansvar, men vil påpeke at kommunene må få tilført tilstrekkelig ressurser for å kunne følge opp forventninger og krav. Det er behov for forutsigbare finansieringsordninger, herunder at Klimasats og Natursats gjøres til permanente ordninger.

Høringssvarene kan leses her.