Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Osloregionen deltok på høring i Stortinget om statsbudsjettet

Osloregionen har gitt innspill til Stortinget om statsbudsjettet for 2023. Den 20. oktober deltok nestleder i interessepolitisk utvalg i Osloregionen og ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog i høringen i energi- og miljøkomiteen.

 

 

Osloregionen mener regjeringens Grønn bok er bra, men alle sektorer må ta eierskap til klimamål og klimabudsjett.

Følgende må forbedres på klima- og miljøområdet

 • Klimasats må videreføres og styrkes. Klimasats er et av få nasjonale virkemidler som fremmer klimatiltak i kommuner. Klimasats sikrer at det gjøres en årlig vurdering av nye klimatiltak og at tiltakene prioriteres.
 • Enova må ha støtteordninger for omstilling av tungtransporten til nullutslipp og biogass, til lade- og fylleinfrastruktur og kjøp av kjøretøy. Osloregionen har sammen med Østlandssamarbeidet et prosjekt for raskere etablering av energistasjoner på Østlandet.
 • Rammer for bedring av miljøtilstanden i Oslofjorden – kommunene trenger bedre rammebetingelser for opprustning av avløpssektoren og midler til vannforvaltning

Følgende må forbedres på samferdselsbudsjettet:

 • Klimamål og klimabudsjettet må være førende for arbeidet med neste NTP
 • En sterkere jernbanesatsing på Østlandet – rikstunnel, intercity og grenbaner på Østlandet og satsing på grensekryssende jernbane.
 • Byområder og kollektivsatsing – statlige bidraget til byvekstavtaler og kollektiv må økes. I tillegg må virkemidler for bærekraftig byutvikling på plass for flere byområder.
 • Grønn næringstransport og gods på bane
  • Det må settes av ressurser for statlige virksomheter til oppfølging av ladestrategi og omstilling til grønn næringstransport. Ladestrategien må også omfatte løsninger for andre utslippsfrie energibærere som biogass og hydrogen
  • Mer gods på bane: Tilskuddsordning for gods på bane må videreføres og forsterkes, samt at det må gjøres investeringer i mindre godstiltak for en økning i gods på bane

Mer informasjon:

Her er høringsnotat til energi- og miljøkomiteen

Her er høringsnotat til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Se høringen i Stortinget her

Lisbeth Hammer Krog Stortingshøring
Ordfører i Bærum og nestleder i Osloregionens interessepolitisk utvalg, Lisbeth Hammer Krog, deltok i høringen i energi- og miljøkomiteen 20. oktober 2022.