Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Nyttig og lærerikt webinar om NTP 2025-2036

Nasjonal transportplan er viktig for Osloregionens medlemmer. Neste NTP kommer til behandling i Stortinget våren 2024. Den 9. november startet Osloregionen opp sitt oppfølgingsarbeid av NTP-prosessen med et webinar.

 

På webinaret ble det gitt presentasjon av prosessen, oversikt over utredningene, om utviklingsarbeidet for transport- og samfunnsøkonomiske analyser og vurderinger spesielt for hovedstadsregionen. Det ble også vist til hvor man kan finne nyttig informasjon, utvikling supersider for å gjøre informasjon tilgjengelig, osv. Presentasjoner og opptak fra webinaret er tilgjengelig her.

Direktør i Osloregionen, Øyvind Såtvedt åpnet webinaret med en innledning om Osloregionen, om viktigheten av transportsystemet i en flerkjernet region og om innspillet til NTP 2022-2033, som ble behandlet i Stortinget i 2021.

Therese Ustvedt, seniorrådgiver i Statens Vegvesen sitter i koordineringsgruppen for NTP. Hun presenterte hvordan arbeidet med neste NTP er organisert, planlagt fremdrift og videre prosess og om utrednings-oppdragene. Hun kom også inn på viktige premisser for arbeidet som redusert økonomisk handlingsrom, hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap som blir viktigere, at klima- og miljømål skal nås i perioden, og at endringer i reise- og handlemønstre kan endre transportmønstre og -behov.

Oskar Kleven, prosjektleder i Statens Vegvesen og Transportanalyse- og samfunnsøkonomigruppen, snakket om utviklingsarbeidet og hvordan dette er organisert. Arbeidet har som formål å utvikle metoder for bedre og mer enhetlig beslutnings-grunnlag. Den 1. oktober ble det levert analyser og forutsetninger for det videre utredningsarbeidet, som f.eks. hvilke utviklingsbaner og andre forutsetninger som skal velges når skal beregne effekter av prosjekter. Oskar viste også eksempler på «supersider» for å vise nøkkeltall for prosjekter og andre tema for videreutvikling, f.eks. på godstransport, arealbruk, ikke prissatte virkninger.

Silvia Olsen, avdelingsleder fra TØI presenterte perspektiver som er relevant for hovedstadsområdet. Silvia nevnte spesielt utfordringer for kollektivtransporten og økte bilandeler. Videre kom hun inn på mål for NTP og at disse bør utvikles til bredere samfunnsmål på områder som mobilitet og fremkommelighet, klima- og miljømål, sosial rettferdig prising. Videre er det viktig å utnytte ekisterende infrastruktur og se på hvordan transportformer spiller sammen. Hun tok også opp at innføring av veiprising vil være et paradigmeskifte som vil oppleves som mer rettferdig, forutsatt riktig design.

Avslutningsvis ble det gitt en oversikt over det videre oppfølgingsarbeidet i Osloregionen, der det ble gitt noen innspill. Den neste milepælen i Osloregionen vil være styremøtet 9. desember der strategi for Osloregionens NTP-arbeid skal behandles.

Fagsjef i Osloregionen, Eva Næss Karlsen var møteleder for webinaret.

Mer informasjon, presentasjoner og opptak er tilgjengelig her.

Kontaktinformasjon: 

Fagsjef Eva Næss Karlsen, 900 63 086

Direktør Øyvind Såtvedt, 926 62 986