Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Veien mot bærekraftige byområder: Osloregionens NTP-seminar

 

Osloregionen arrangerte den 12. februar et vellykket seminar om NTP 2025-36 (Nasjonal transportplan) med fokus på byområdene i vår region. Omtrent 45 deltakere fikk med seg en rekke gode innlegg og diskusjoner om behov i de ulike byområdene i vår region. Et hovedtema var ordningene med byvekstavtaler og bypakker, og hvordan disse kan forsterkes og forbedres i de større byområdene som er aktuelle for slik avtale, samtidig som det også innføres en statlig støtteordning som dekker mindre byområder som ikke er aktuelle for dagens ordninger (som Mosseregionen, Mjøsbyen og Hønefoss). 

Inger Kammerud, koordinator for Ringeriksregionen, redegjorde for hvilke behov et mindre byområde som  Hønefoss har for statlig støtte til byutvikling og transport i ny NTP. Hun pekte på utfordringer om at man mangler gjensidig forpliktende avtaler mellom staten, fylket og kommunen​, mangler ordning som bidrar med midler til kollektiv, sykkel- og gangetiltak. Hun understreket at kommunen kan ikke igangsette restriksjoner på biltrafikken før vi har alternativer​.

Inger Kammerud, koordinator for Ringeriksregionen

 

Bjørne Grimsrud, direktør for Transportøkonomisk institutt (TØI), tok utgangspunkt i hvordan kan NTP 2025-36 bidra til å nå målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Grimsrud påpekte at klimahensyn må legges inn som en forutsetning for de valgene som gjøres i NTP, og ikke bare være et av flere temaer som vurderes. Et hovedbudskap fra Grimsrud var at vi må gå bort fra «forecasting»,  som metode til «backcasting». I dag skjer planleggingen av NTP gjennom en framskrivning av dagens situasjon. Vi må snu på perspektivet, – hvilke tiltak bringer oss til det som er en ønsket utvikling, som lavutslippssamfunnet i 2050.

Bjørne Grimsrud, direktør for Transportøkonomisk institutt (TØI)

Terje Rognlien er mangeårig sekretariatsleder for Oslopakke 3. Rognlien fortalte om hvordan de ulike ordningene med statlig støtte til byutvikling og bytransport oppleves fra perspektivet til Norges største bypakke. Alberte Ruud, tidligere leder for Buskerudbysamarbeidet og påtroppende sekretariatsleder for Oslopakke 3 holdt også innlegg med perspektiver fra et byområde som har belønningsavtale, men ønsker en byvekstavtale.​

Jane Meyer, varaordfører i Hamar, fortalte om satsningen på byutvikling og transport Hamar og Mjøsbyen har, og hvilke behov og ønsker de har for statlige støtteordninger i ny NTP. 

Til slutt inviterte Osloregionen til en panelsamtale ledet av konstituert direktør Eva Næss Karlsen. I denne samtalen deltok stortingsrepresentant Ola Elvestuen i tillegg til de øvrige innlederne