Hopp til innhold

Team Oslo – Ny allianse for å tiltrekke investeringer, talent og besøkende til Osloregionen

English:
Team Oslo – New alliance to attract investments, talent, and visitors to the Oslo region

 

English text follows below

Team Oslo

9 juni signerte Visit Oslo AS, Oslo Business Region AS og Osloregionen IPR en avtale om samarbeid. Formålet med avtalen er å samarbeide om etablere samarbeid for å styrke merkevaren Oslo sin attraktivitet når det gjelder besøkende, investorer, næringsliv, startups, talent, og som partner i internasjonale prosjekter.

Samarbeidet og koordineringen mellom organisasjonene skal bidra til synergi og effektiv ressursbruk som styrker effekten av arbeidet med å fremme merkevaren Oslo.

Samarbeidet er basert på den felles Brand Management-strategien for Osloregionen, lansert i 2015.

Våre mål:

  • Tiltrekke besøkende, investorer, bedrifter, startups, talenter og fastboende som bidrar til en velstående og bærekraftig Osloregion
  • Styrke merkevaren Oslo internasjonalt
  • Gjøre Oslos kjerneverdier (banebrytende, berikende og ekte) og kvaliteter kjent
  • Legge til rette for koblinger mellom interessenter i Oslo for å koordinere arbeid og innsats for å nå viktige målgrupper

Nytt nettverk for å styrke vårt internasjonale arbeid

De tre organisasjonene skal lage samarbeidsprosjekter og vil invitere andre organisasjoner til å bli med. I 2022 inkluderer samarbeidet Oslo: State of the City-rapporten – som måler Oslo fra utsiden og ble publisert samme dag som avtalen ble signert.

I tillegg inviterer vi sentrale interessenter til en workshop fredag 14. oktober.
Les mer her hvis du vil lære mer.

Ta kontakt ved spørsmål, Øyvind Såtvedt

 


English:

Team Oslo

On June 9, 2022, ​​VisitOslo AS, Oslo Business Region AS, and the Oslo region IPR signed an agreement of cooperation. The purpose of the agreement is to establish collaboration to strengthen the Oslo brand’s attractiveness in terms of visitors, investors, business, startups, talent, and as a partner in international projects.

The cooperation and coordination between the organizations shall contribute to synergy and efficient use of resources that strengthen the effect of the work to promote the Oslo brand.

The collaboration is based on the joint Brand Management strategy for the Oslo region, launched in 2015.

Our goals are to

  • attract visitors, investors, businesses, startups, talent, and permanent residents that contribute to a prosperous and sustainable Oslo region
  • strengthen the Oslo brand internationally
  • make Oslo’s core values (Pioneering, Enriching, and Real) ​​and qualities known
  • facilitate connections between stakeholders in Oslo to coordinate work and efforts to reach important target groups.

New network to strengthen our international work

The three organizations will create collaborative projects and will invite other organizations to join. In 2022, the collaboration includes the Oslo: State of the City report – which measures Oslo from the outside and was published the same day as the agreement was signed. In addition, we are inviting key stakeholders to a workshop Friday, October 14. Read more here if you’d like to learn more.

For more information, contact Øyvind Såtvedt