Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Osloregionen på besøk i Samferdselsdepartementet

– Våre saker må prioriteres i NTP!

 

Politisk ledelse i Osloregionen møtte den 18. januar statssekretær Cecilie Kroglund (Ap) i Samferdselsdepartementet for å legge fram våre viktigste innspill til Nasjonal transportplan 2025-36. Delegasjonen ble ledet av Osloregionens styreleder, Eirik Lae Solberg (byrådsleder i Oslo). Erik Unaas (regional koordinator i Indre Østfold regionråd) stilte i sykefraværet til styremedlem Saxe Frøshaug (ordfører i Indre Østfold). Fra Osloregionens sekretariat deltok Eva Næss Karlsen, konstituert direktør, og Eivin Winsvold, spesialrådgiver areal og transport.

Osloregionen er Norges største interkommunale politiske råd, og har til sammen ca. 2,3 millioner innbyggere. Osloregionens hovedbudskap var at NTP 2025-36 må inneholde en storstilt satsing på jernbane, grønn godstransport og mobilitet i byområdene – også de små og mellomstore!  

Byrådslederen understreket at NTP må inneholde en kraftfull satsing på jernbane på Østlandet. Behovet for investeringer er enormt, og vi må unngå at flaskehalser i Osloregionen blir propper i det nasjonale systemet. Rikstunnelen og infrastrukturen rundt Oslo S er dimensjonerende for kapasiteten i nesten all den norske togtrafikken, både passasjer og gods. Derfor må planlegging av ny rikstunnel gjennom Oslo starte så raskt som mulig, i første del av NTP-perioden. I tillegg må ambisjonene for InterCity (inkludert Ringeriksbanen – Bergensbanens forkortelse) ligge fast, og grenbanene må prioriteres.  

Osloregionen på besøk i Samferdselsdepartementet. Fra venstre: Eirik Lae Solberg, styreleder i Osloregionen, Cecilie Kroglund, statssekretær i Samferdselsdepartementet, Erik Unaas, regionrådskoordinator Indre Østfold.
Osloregionen på besøk i Samferdselsdepartementet. Fra venstre: Eirik Lae Solberg, styreleder i Osloregionen, Cecilie Kroglund, statssekretær i Samferdselsdepartementet og Erik Unaas, regionrådskoordinator Indre Østfold, stedfortreder for ordfører Saxe Frøshaug.  .

Byrådslederen redegjorde også for Osloregionens prinsipp om flerkjernet byutvikling, med vekt på bærekraftig vekst for byer og tettsteder på Østlandet. Ordningen med byvekstavtaler for de ni største byområdene i Norge må videreføres og styrkes for å nå nullvekstmålet. Men byrådslederen understreket at mindre og mellomstore byområder har transportutfordringer som kan sammenlignes med de største, og behovet for bypakker eller andre løsninger for byområdene som ennå ikke har byvekstavtaler må vurderes. I vår region gjelder dette bl.a. Mjøsbyen, Mosseregionen og Hønefoss. Byrådslederen påpekte at det er urimelig at regionbyer på sentrale Østlandet ikke har tilgang til statens nye tilskuddsordning for mindre byområder. For eksempel har Mosseregionen ca. 70.000 innbyggere, og dermed betydelige behov innen byutvikling og samferdsel. Til sammenlikning har for eksempel Bodø 53.000 innbyggere, og er inkludert i den nye støtteordningen.

Byrådslederen understreket også viktigheten av å satse på overgang til grønn godstransport i ny NTP. Osloregionen mener godsoverføringsmålet i tidligere NTP må opprettholdes, og at ensidig satsing på Alnabruterminalen i Oslofjordområdet må revurderes og suppleres med flere scenarier for utvikling av gods- og logistikknæringen i regionen.

Regionrådskoordinator Erik Unaas støttet opp om byrådslederens budskap, og påpekte i tillegg at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet må tas igjen. Fylkesveiene er viktige for landets samlede transportberedskap og for trafikksikkerheten. Ny NTP bør fokusere på det samlede transportsystemet der riksveiene og fylkesveiene sees i sammenheng. Unaas påpekte også at tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass er viktig for omstillingen til grønn næringstransport. I tillegg påpekte Unaas at «Ring 4» bør utredes som en fremtidig løsning på å lede trafikk utenom Oslo. Mye av infrastrukturen i en framtidig Ring 4 eksisterer allerede i dag, og vil kunne gjenbrukes.  

Osloregionens representanter var ellers enige med statssekretær Kroglund i at det er viktig å forvalte og gjenbruke den infrastrukturen som allerede finnes i dag på en best mulig måte.