Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

18. april: Leverandørkonferanse for Oslofjorden

Startdato: 18.04.2023

Tid: 09:30–16:00

 

Hvordan kan kommunene bruke sin innkjøpsrolle til at det utvikles og tas i bruk løsninger og miljøteknologi som utbedrer miljøsituasjonen i Oslofjorden og tilhørende vassdrag?

Fokusområde for konferansen: Redusere utslipp av organisk materiale og næringssalter fra kommunalt avløp

Tid: 18. april, kl 0930-1600

Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo

Her er mer informasjon og påmelding til konferansen.

Formål: Skape et engasjement og synliggjøre hvordan offentlige virksomheter enkelt kan komme i gang, ved å bruke anskaffelser og samarbeid som en del av løsningen for å bidra til å nå målet om å redde Oslofjorden

Målgruppe: Offentlige innkjøpere, kommunale VA-etater, virkemiddelapparat, politisk ledelse, leverandører av miljøteknologi, tjenester eller andre løsninger som kan bidra til å bedre miljøsituasjonen i vann, vassdrag og fjord.

Ønskete resultater: Synliggjøre ny teknologi som er klar til kjøp/bruk, offentlige virksomheter som går i front, felles behov, mulige nye prosesser og grunnlag for samarbeid identifisert i verksted på konferansen.

Bakgrunn:

Miljøtilstanden i Oslofjorden er alvorlig. Tiltaksplan for Oslofjorden ble lagt frem i mars 2021 av Klima- og miljødepartementet. Tiltaksplanen inneholder 63 tiltak og 19 kunnskapsinnhentings-tiltak. I september 2022 ble det presentert en statusrapport på oppfølging av tiltaksplanen. De viktigste årsakene til fjordens dårlige vannkvalitet, er utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse og arealavrenning fra jordbruket.

Kommuner og fylkeskommuner er sentrale i oppfølging av tiltaksplanen og har viktige roller som lokale og regionale plan- og miljømyndigheter, og som eiere av det kommunale avløpssystemet og renseanlegg. De har også viktige roller som samfunnsutviklere og for å bidra til næringsutvikling. Gjennom å bruke innkjøpsmakten sin kan kommunene og fylkeskommunene bidra til å nå målene som er satt i tiltaksplanen.

Samarbeid for Oslofjorden – initiativtagere til konferansen:

Osloregionen Interkommunalt politisk råd (IPR) og Østlandssamarbeidet har begge besluttet å understøtte kommunene og fylkeskommunene i gjennomføring av tiltak som bidrar til bedringen av miljøtilstanden i Oslofjorden. Det er etablert et samarbeid mellom de to organisasjonene om arbeidet med Oslofjorden, inkludert etablering av en felles koordineringsgruppe med kommuner og fylkeskommuner som skal bidra til koordinering av arbeidet og faglig forankring.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) sin oppgave er å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Formålet er bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp. LUP er en pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser.

 

Kontaktpersoner:

Eva Næss Karlsen, Osloregionen

Elisabeth Smith, Leverandørutviklingsprogrammet

Morten Stemre, Østlandssamarbeidet