Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Høringssvar til Klimautvalget: Kommunene har en tydelig rolle på vei mot lavutslippssamfunnet

 

Styret i Osloregionen IPR behandlet i styremøte 16. februar høringssvar til NOU 2023:25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050 – rapport av Klimautvalget 2050

10 momenter fra Osloregionens høringssvar:

 1. Støtter mål om lavutslippssamfunn: Osloregionen støtter Klimautvalget i at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050 og at all politikk må ta hensyn til dette.
 2. Kommunene har en tydelige klimarolle, men det krever hjemler, virkemidler, verktøy, kompetanse og ressurser fra staten.
  • Det må utvikles og tilgjengeliggjøres verktøy og systemer for kommunene.
  • Osloregionen mener at Klimasats-ordningen må videreføres. Det er avgjørende med forutsigbare og langvarige støtteordninger.
 3. Fortsatt selvråderett over lokal arealpolitikk, men støtter at det stilles klare forventninger og krav. Osloregionen støtter at nasjonale myndigheter stiller klare rammer for kommunenes ansvar i arealpolitikken, men det må ikke føre til at kommunene mister selvråderetten over lokal arealpolitikk
 4. Innbyggernes rolle: Innbyggerne må gis muligheter og incentiver til å delta i omstillingsprosessene og klimatiltak må ikke øke sosiale ulikheter.
 5. Samsvarende forventninger til kommuner, fylkeskommuner og staten. Forventninger om å legge omstilling til et lavutslippssamfunn til grunn for planlegging og virksomhet må gjelde for kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter.
 6. Omstilling bindende premiss for sentrale styringsdokumenter. Omstilling til lavutslippssamfunnet må inn som bindende premiss for sentrale styrings- og politikkdokumenter som f.eks. budsjettdokumenter, Nasjonal transportplan og Perspektivmeldingen.
 7. Areal- og transportplanlegging og byutvikling. Osloregionen mener det må gjøres viktige grep for å sikre at areal- og transportplanlegging og by- og tettstedsutvikling reduserer utslipp fra veitrafikk, samt bidra til reduserte arealbruksendringer.
 8. Reduksjon i forbruket av energi og materialer, og en overgang til fornybar energi, nullutslippsløsninger og sirkulær økonomi støttes av Osloregionen. Vi understreker viktigheten av at både privat og offentlig sektor, samt innbyggere, bidrar til å redusere klimautslippene.
 9. Behov for forutsigbar, ambisiøs og troverdig klimapolitikk overfor private aktører som gir insentiver til klimavennlige og lønnsomme investeringer. Offentlige myndigheter bør ha større oppmerksomhet gjennomføring av offentlige investeringsprosjekter hvor klimahensyn er integrert.
 10. Behov for kompetanseløft. Utdanningstilbud må tilpasses for å møte behov for omstilling til lavutslippssamfunnet og det må tilrettelegges for at internasjonale talenter velger Norge når de skal søke arbeid innen klimavennlige næringer. 

 

Her er lenke til vedtatt høringssvar fra Osloregionen IPR, vedtatt 16.02.2024