Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Energikommisjonens utredning: Mer av alt – raskere. Osloregionens høringssvar

Kommunenes rolle i utvikling av kraftsystemet er trukket frem flere steder i Energikommisjonens utredning. 

Osloregionen har i sitt høringssvar kommentert på denne rollen og hvordan dette bør tydeliggjøres og følges opp, bl.a. med tanke på kompetansebehov. Høringssvaret vektlegger også behovet for mer kraft og nettkapasitet på Østlandet. Osloregionen mener også at Enovas mandat bør endres.

 

Interessepolitisk utvalg behandlet i møte 26. april Osloregionens høringssvar til Energikommisjonens utredning NOU 2023:3 Mer av alt – raskere, som har vært på høring, med svarfrist 2. mai.

Her er en oppsummering av hovedpunkter i Osloregionens høringsinnspill:

  • Kommunenes roller i utvikling av energisystemet er trukket frem flere steder i utredningen. Kommunene i Osloregionen IPR anerkjenner sine roller og anbefaler at dette tydeliggjøres i den videre oppfølgingen av utredningen, herunder at det utredes et tydeligere mandat for kommunene og nye kommunale virkemidler.
  • Osloregionen IPR støtter etablering av et kompetansesenter for kommunene. Senteret bør ha et bredt sammensatt oppdrag med kompetanse på kommunenes samlede oppgaver i energisystemet. Kommunene bør være med i spesifikasjon av senterets oppgaver for å sikre at deres behov er dekket. Kompetansesenteret forutsettes å gi råd vederlagsfritt, og det må sørges for program med statlig økonomisk støtte til prosjekter og prosesser.
  • Osloregionen IPR mener tilstrekkelig energiproduksjon og nettkapasitet må gis høy prioritet i årene som kommer for å møte behov i industri og transportsektoren og for å bidra til nødvendig klimaomstilling.
  • Osloregionen støtter kommisjonen anbefaling om at det må etableres kriterier for samfunnsmessig betydning som basis for prioritering av behandlingen av søknader om nettilknytning.
  • Osloregionen IPR støtter økt satsing på mer effektiv og fleksibel energibruk. Enovas mandat må endres slik at det også omfatter energieffektivisering.

Hele høringssvaret kan leses her.