Hopp til innhold

Vellykket NTP konferanse

Hva sier etatenes utredninger som vil ligge til grunn for NTP 2022-2033 og hva er hovedproblemstillingene? Dette var tema da Osloregionen med partnere nylig inviterte til fagkonferanse.

 

Areal og transportutvikling er et sentralt innsatsområde for samarbeidsalliansen Osloregionen. En ny Nasjonal Transportplan er derfor en prioritert oppgave og viktig prosess å følge.

Som et tiltak i arbeidet med oppfølging av ny NTP, arrangerte vi i samarbeid med NHO Viken Oslo, LO Viken Oslo og Østlandssamarbeidet en fagkonferanse om transportetatenes utredninger. Særlig hadde vi fokus på det som er relevant for Osloregionen/Østlandet.

Program for konferansen og presentasjoner finner du her.

Foto:Amanda Iversen Orlich

Engasjerte deltakere

-Vi ønsket å invitere til en konferanse der våre medlemmer, regionens næringsliv og de statlige transportetatene sammen fikk diskutere innhold og problemstillinger rundt utredningene.  Det syntes jeg vi lykkes godt med, her var det høyt engasjement og gode refleksjoner å ta med seg i det videre arbeidet, sier Eva Næss Karlsen, fagansvarlig for Areal, Transport og Klima i Osloregionen.

Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Nye veier oppsummerte sine utredninger. I tillegg fikk vi høre fra Borregaard og PostNord, to av mange viktige bedrifter og arbeidsplasser i vår region. TØI og Moss kommune ga sine kommentarer til utredningene som gjaldt virkemidler for miljøvennlige, tilgjengelige og attraktive byer, der nullvekstmålet er et aktuelt tema for mange av byene i regionen.

Dag Arthur Aasebø fra Borregaard AS var tydelig i sitt innlegg.

–Jeg savner at næringslivets transportbehov prioriteres høyere. Det ville gitt høyere verdiskaping i samfunnet og mer igjen å dele på, sa han.

Avgjørende for klimamål

Osloregionen er avhengig av gode framtidige samferdselsløsninger. Ikke bare gir det nødvendige rammer for næringsutvikling, arbeidsplasser og videreutvikling av regionen som et effektiv bo- og arbeidsområde. Prioriteringene i NTP omhandlende Osloregionen er også avgjørende for om Norge og regionen skal nå vedtatte klimamål. En stor andel av transportarbeidet i Norge går via Osloregionen. I 2017 stod Osloregionen for ca. 23 % av totale klimagassutslippene i Norge og ca. 50 % av de nasjonale utslippene innen veitrafikk. Dette var derfor også et tema på konferansen.

Mer samarbeid i framtiden

Som siste post på programmet fikk arrangørene anledning til å oppsummere sitt inntrykk fra dagen.

Jon Petter Arntzen(Østlandssamarbeidet), Øyvind Såtvedt(Osloregionen) og Nina Solli(NHO Viken Oslo). Foto: Amanda Iversen Orlich

– Vi må nå være flinke til å sortere og prioritere. Det er nødvendig med samferdselspolitikk som gir en bærekraftig utbygging og understøtter en flerkjernet utvikling med attraktive byer og tettsteder i hele Osloregionen, sa Øyvind Såtvedt direktør for sekretariatet til Osloregionen i sitt innlegg. -Det må også være en sammenheng mellom det vi gjør i byene og i de store transportkorridorene. Økt privatbiltrafikk i transportkorridorene vil f.eks. ha stor betydning for utviklingen i byene.  For å få til en god utvikling, må vi samarbeide regionalt. Vi må også samarbeide med andre organisasjoner som har felles interesser, slik vi har gjort rundt denne konferansen, avsluttet han.