Hopp til innhold

Nasjonal transportplan 2022-2033

Transportetatenes prioriteringer til Nasjonal transportplan for perioden 2022 – 2033 er kjent. Osloregionen har ca. 2,5 millioner innbygger og er en av Europas raskest voksende hovedstadsregioner. Det er i dag store kapasitetsutfordringer i transportsystemet på Østlandet. Samtidig er vi avhengig av store endringer innen både gods- og varetransport og persontransport dersom Norge skal klare sine klimaforpliktelser.  Osloregionen vil derfor delta aktivt i prosessen med å utvikle et konkurransedyktig og bærekraftig transportsystem til beste for Osloregionen og landet som helhet.

 

NTP prosessen

Samferdselsdepartementet har gitt flere deloppdrag til transportetatene. I deloppdrag 9 har etatene blitt bedt om å gi innspill om all ressursbruk i hele den kommende NTP perioden 2022 – 2033. Svarene på alle deloppdragene vil samlet utgjøre etatenes faglige innspill til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033, som kommer våren 2021. Dette er nå sendt på høring, med frist 1. juli. Osloregionens medlemmer inviteres til å gi innspill til vårt høringssvar.

Lykkes Osloregionen lykkes Norge

Samferdselspolitikk er et viktig innsatsområde for Osloregionen. Nesten halvparten av Norges befolkning bor i Osloregionen, en stor andel av transportarbeidet går via regionen og vi står for 50 % av de nasjonale klimagassutslippene innen veitrafikken.

– For at Norge skal lykkes med effektive og miljøvennlige transportløsninger må Osloregionen lykkes. Derfor forventer vi at myndighetene gjennomfører en offensiv satsing i vår region i den kommende NTP, sier Øyvind Såtvedt direktør i Osloregionen.

Høyeste ramme må ligge til grunn

– I virksomhetenes prioriteringer mener vi at høyeste ramme må legges til grunn både for vei og jernbane. Bare de høye rammene kan nærme seg mål som er satt for klima, fremkommelighet og effektivitet for næringslivets transporter, sier Såtvedt.

Bypakker for mellomstore byer

Flere av Osloregionens medlemmer har etterlyst bypakker for de mindre og mellomstore byene, for å løse utfordringer på areal og transport og høye bilandeler. Dette er også omtalt i transportetatenes utredning om byområdene levert i høst og i Klimakur 2030, levert i januar. Det er skuffende at Statens Vegvesen ikke omtaler dette i sitt svar om prioriteringer for neste NTP.

Sterkere jernbanesatsing – også grensekryssende

Vi ser at Jernbanedirektoratet og Banenor uttrykker en bekymring for investeringsnivået i jernbanesatsingen fremover.  Dette er en bekymring vi deler og må endres i endelig NTP.

– Jernbanedirektoratet og BaneNors felles svar burde hatt større ambisjoner for grensekryssende jernbanestrekninger og samarbeidet i Norden og med EU for å få dette til. Det er ikke omtalt i etatenes svar til departementet. Nå er det opp til oss sammen med medlemmene våre å være tydelige i vårt høringssvar på dette, avslutter Såtvedt.

Veien videre

Det neste steget i prosessen til Samferdselsdepartement for arbeidet med ny NTP er at de nå har invitert fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget til å komme med innspill til arbeidet. Frist for dette er den 14. mai 2020. Transportetatenes utredninger er på høring fram til 1. juli 2020.

Osloregionen jobber med innspill

Osloregionen jobber nå med innspill til NTP 2022-2033. Fagansvarlig for Areal, transport og klima i Osloregionen Eva Næss Karlsen sier at det er lagt opp til en bred og involverende prosess. Arbeidet begynte tidlig med å utarbeide et utfordringsbilde, – hva er de viktigste utfordringene på transportområdet i regionen som NTP må svare på. Videre har vi fått et oppdatert kunnskapsgrunnlag på gods- og logistikkhåndtering.

Bred medlemsinvolvering

Osloregionen har lagt til rette for informasjonsdeling og bred medlemsinvolvering, både med arrangement på Arendals uka og høstens NTP- konferanse avholdt sammen med NHO Viken Oslo, LO Viken Oslo og Østlandssamarbeidet. I tett samarbeid med en administrativ faggruppe, jobber vi i disse dager med å ferdigstille vårt innspill på prioriterte løsninger på utfordringene i regionen, med frist 14. mai, der endelig posisjon vedtas av Osloregionen sitt styre.

For høringen med frist 1. juli, inviterer vi medlemmene til å gi innspill til Osloregionens høringssvar. Se her for informasjon. 

Kontakt:

Eva Næss Karlsen

Merete Agerbak-Jensen