Hopp til innhold

Stortingsflertall for mulighetsstudie om Oslo-Stockholm på under tre timer

Tirsdag vedtok et stort flertall på Stortinget å be regjeringen om å utrede jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm på under tre timer, etter modell fra prosjektet Oslo-Stockholm 2:55. – Svært gledelig, mener Osloregionens direktør Øyvind Såtvedt.

 

Det var SV som opprinnelig fremmet et representantforslag om saken. Representantene foreslo en konseptvalgutredning (KVU) om ny jernbane Oslo-Stockholm samt å utrede nye statlige finansieringsmodeller for jernbaneutbygginger i Norge. Flertallet – alle de øvrige partiene – stemte ned forslaget om KVU, men stemte for følgende forslag som følgelig ble vedtatt: «Stortinget ber regjeringen gjennomføre en mulighetsstudie for å avklare trasévalg og mulig finansieringsmodell for prosjektet Oslo–Stockholm 2.55 i Norge.»

-Osloregionen har over tid vært en pådriver for bedre grensekryssende jernbaneforbindelser, ikke minst mellom hovedstedene i Norge og Sverige. Med knapphet på statlige investeringsmidler for jernbane ser vi at en løsning med alternativ organisering og finansiering kan gjøre det mulig å realisere dette betydelig raskere. For fremdriften er det også en stor fordel at prosjektet løsrives fra Nasjonal Transportplan og krav om KVU, sier Øyvind Såtvedt.

Saken og behandlingen av den i Stortinget ligger her