Hopp til innhold

Samarbeid var tema i møte med Rotevatn

Osloregionen har klima høyt på dagsorden. I oppfølging av vårt innspill til Klimakur og våre forventinger til den kommende klimameldingen, gjennomførte interessepolitisk utvalg nylig et møte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Tema for møtet var hvordan Osloregionen kan bidra til at klimamålene nås.

 

Osloregionens ordførere signerte i februar 2019 er ordførererklæring i Oslo rådhus om å bli Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima. For å nå de ambisiøse målene må vi samle alle gode krefter.

Hvordan kommune og stat kan spille hverandre gode i klimaarbeidet var derfor hovedtema da interessepolitisk utvalg i Osloregionen møtte Rotevatn. Interessepolitisk utvalg var representert ved byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen, ordfører i i Stange kommune Nils Røhne og ordfører i  Sør-Odal kommune Knut Henrik Hvithammer.

Les hele innspillet til klima- og miljøministeren her

Rotevatn innledet møte med på hvilke områder kommunene har en spesielt viktig rolle i klimaarbeidet. Han nevnte spesielt planprosesser og rolle som innkjøper.

Samarbeid viktig for å nå klimamål

I 2018 stod Osloregionen for ca. 23 % av totale klimagassutslippene i Norge og ca. halvparten av de nasjonale utslippene innen veitrafikk. Veitrafikken er også den største utslippskilden i Osloregionen. I møtet med Rotevatn gjentok vi derfor samme budskap nylig gitt til samferdselsministeren; mål for utslippskutt må være førende for ny NTP.

Behov for tydelige styringssignaler

Kommunene i Osloregionen spiller en avgjørende rolle for om vi skal nå klimamålene. For å gjøre kommunene gode er det behov for en koordinert statelig innsats på flere områder.

– Vi ønsker oss tydelige styringssignaler på klima fra regjeringen, det bør være et tallfestet mål for innenlandsk klimagassutslipp og det bør følge tydeligere signaler om forventninger til utslippsreduksjoner på lokalt nivå, innledet Raymond Johansen.

Klimasats gir nødvending drahjelp

Klimasats-ordningen har vist seg å være god drahjelp i kommunenes klimaarbeid. Ordningen har også positive effekter utover det økonomiske, noe som forsterker argumentet for at ordningen bør bli permanent.

– Det er viktig med økonomisk drahjelp, men vel så viktig er den årlige vurderingen i kommunene av nye klimatiltak og at tiltakene prioriteres i egne budsjetter, f.eks. i runder med kostnadskutt. Det er lettere for kommunene å prioritere prosjekter som også får økonomisk støtte utenfra, sa Johansen.

Bedre system og regelverk som sikrer bruk av ny utslippsfri teknologi og klimavennlige drivstoff.

-Vi er bekymret for at omstillingen til null- og lavutslipp for de tyngre kjøretøyene går veldig sakte, sa Johansen, og etterlyste virkemidler for utslippskutt her. Han viste videre til forslaget fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, som tidligere i år foreslo at det ikke skal være noen forskjell om det offentlige anskaffer biodrivstoff eller fossilt drivstoff.

-Dette virker helt urimelig. Vi ber om at klima- og miljøministeren følger opp dette spesielt. For at Norge, fylkene, kommunene og bedriftene skal nå sine klimaambisjoner er det behov for høyinnblandet (100%) bærekraftig biodrivstoff i tyngre kjøretøy som busser og lastebiler. Omsetningskrav for biodrivstoff må ikke undergrave klimabidraget ved å etterspørre og bruke rent bærekraftig biodrivstoff, sa Johansen.

-Dette er en problemstilling vi ikke har vært klar over, som vi vil følge opp videre, svarte Rotevatn på innspillet. Han bekreftet at omstilling til lavere utslipp for de tyngre kjøretøyene er en utfordring. -Her er det mye som må gjøres, fortsatte Rotevatn.

Bør stilles krav om utslippsfrie maskiner

Det internasjonale storby-nettverket C40 åpnet nå i november et eget kontor i Oslo. Og det er særlig på nybrottsarbeidet for utslippsfrie byggeplasser, i tillegg til arbeid med klimabudsjett, Oslo har fått oppmerksomhet i C40.

-Anleggsmaskiner er en betydelig utslippskilde, og byggeaktiviteten er økende, særlig i vår region. Vi mener at dette er et område der Osloregionen og Norge virkelig kan gå foran. Oslo vil stille krav til at private utbyggere bruker fossilfrie eller utslippsfrie maskiner. Vi håper regjeringen heier på dette og oppfordrer andre kommuner til å gjøre det samme, avsluttet Johansen.

Ordningen med byvekstavtaler må utvides

Osloregionens innspill til både Klimakur og NTP har vært tydelig på at byvekstavtaler eller andre belønningsordninger bør utvides til flere mindre og mellomstore byer.

-Ved siden av at økonomiske drahjelp også er nødvending i mindre byområder, så bidrar forpliktende byvekstavtaler på tvers av forvaltningsnivåer til at myndigheter på ulike nivåer trekker i samme retning, sa Nils Røhne. Han viste spesielt til behovet for belønningsordninger for Mjøsbyen. -Et forpliktende samarbeid på tvers om helheten hadde både vært effektiviserende og gitt større handlekraft, avsluttet han.

Statsråden svarte at han er veldig positiv til byvekstavtaler generelt, men vil ikke love å utvide ordningen nå på vegne av regjeringen. Derimot lovet han å ta opp problemstillingen med samferdselsministeren.

Regjeringen må øke innsatsen på sirkulærøkonomi

-Det er mange eksempler fra Osloregionen der det arbeides godt med sirkulær økonomi. Men vi etterlyses en sterkere satsing på dette fra Regjeringen. Osloregionen mener at det bør gis støtte til prosjekter for kartlegging i verdikjeden til ulike næringer, sa Knut Henrik Hvithammer.

-Her i Kongsvingerregionen har vi gjennomført et prosjekt «Circle Scan», som er det første av sitt slag i Norge. Det er gjort en kartlegging i byggenæringen av materialstrømmer for å avdekke potensiale for sirkulærøkonomi. Det har ledet til fire konkrete pilotprosjektet som øker sirkulariteten i Kongsvingerregionen. Dette skjer med lokale ressurser, lokal innovasjon og det har ført til nye lokale arbeidsplasser, fortsatte Hvithammer.

I tillegg ble også Norges første kretsløpspark, Gålåsholmen på Hamar nevnt som eksempel på kommunenes satsing på sirkulærøkonomi, sammen med Ringerike sitt arbeid med gjenbruk av overskuddsvarme fra datalagringssenter.

Rotevatn kvitterte med at det etter hans mening var bra med penger i budsjettet for 2021 til sirkulærøkonomi, i tillegg opplyste han om at de også har endret reglene for å legge til rette for gjenbruk av byggematerialer.

Osloregionen vil bidra, men trenger mandat og verktøy

-Osloregionen ønsker å bidra til å nå nasjonale miljø- og klimamål skal nås. Kommunene trenger tydelig mandat gjennom lovverk og verktøy som  gir muligheter for effektivt klimaarbeid. Vi etterlyser spesielt bedre klimastatistikk fra Miljødirektoratet, sa Johansen.

-Jeg har stor forståelse for behovet for god klimastatistikk, svarte Rotevatn. Vi vil følge opp Miljødirektoratet om å levere kommunestatistikk raskere.

-Vi ser denne dialogen med deg som klima- og miljøminister og ditt departement som viktig for å synliggjøre hva vi mener må til og hvor vi kan bidra, avsluttet Raymond Johansen før han takket for møtet.