Hopp til innhold

Spørreundersøkelse

Oppdatering: spørreundersøkelsen er nå gjennomført og rapport finnes her.

Verden ble snudd opp ned i mars 2020, og økonomi, arbeidsmarkedet og samfunnet står ovenfor en markant endring i kjølvannet av COVID-19. For å sikre en videre positiv utvikling i Osloregionen må nye arbeidsplasser skapes og sikres. Målet med denne undersøkelsen er å identifisere ulike behov for vekst i næringslivet og bidra til mindre arbeidsledighet i vår region.

** Scroll down for English**

Osloregionen ønsker å samle privat og offentlig sektor i Oslo og nærliggende kommuner, i et forsøk på å styrke Osloregionens internasjonale omdømme, posisjon i verden, og økonomi. Vi trenger nye talenter til vår region og vårt næringsliv, en tydeligere rolle internasjonalt når det kommer til bærekraftig byutvikling, flere investorer, mer nyvinning og flere bedrifter som kan være med å skape viktige arbeidsplasser i en tid med mye arbeidsløshet i Osloregionen, Norge og i utlandet.

Arbeidet med prosjektet «ReSTART Osloregionen» forutsetter bred involvering av næringsliv og Osloregionens medlemmer, og det legges til rette for bruk av Osloregionens Brand Management Strategy. Ulike markedsførings- og aktivitetskampanjer vil legge grunnlaget for prosjektet, hvor noen kampanjer styres og finansieres av Osloregionen, mens andre kan styres og finansieres av samarbeidspartnere og virksomheter.

Spørreundersøkelse

For å kartlegge behovet til næringslivet i Osloregionen sender vi i januar ut en spørreundersøkelse til virksomheter gjennom våre samarbeidspartnere i kommunene. Vi har engasjert næringssjefer, næringsforum, klynger og handelskamre til å  videreformidle undersøkelsen til virksomheter som er internasjonalt rettet, har internasjonale eiere, samt virksomheter som ønsker å jobbe internasjonalt. Vi vil gjerne ha svar fra ulike bedrifter, inkludert startups, små og mellomstore bedrifter og store konsern. Spørsmålene handler om internasjonale ansettelser, investeringer fra utlandet og utenlandske eiere ved virksomheter i Norge.

Mann ser i kamera og det er tekst som sier finn drømmejobben i Oslo

Resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli presentert som et samlet resultat i et aggregert format, og ingen informasjon som kan spores til enkelt virksomheter vil bli publisert. Kontaktinformasjonen vil bare bli brukt i forbindelse med kampanjen, og vil ikke bli delt med andre utenfor Osloregionen. Deltagere kan tilbakekalle sitt samtykke til enhver tid, og få sine data og besvarelse slettet fra undersøkelsen.

Klikk her for å gjennomføre spørreundersøkelsen

Hva mener vi med kampanje?

Hvis undersøkelsen viser at det er for eksempel behov for software teknologer i Halden kommune, eller eksperter på batteriteknologi i Kongsberg regionen, kan vi gjennomføre kampanjer hvor vi sammen med næringslivet viser frem hvor attraktivt det er å bo i regionen, sikre gode jobbutlysninger fra ulike bedrifter på engelsk og identifiserer internasjonale markeder vi kan rekruttere fra.

Andre kampanjer kan være rekrutteringsmesser hvor bedrifter aktivt rekrutterer internasjonalt, eller det kan være «Meet the Investor» dager med Innovasjon Norge og Invest in Norway, eller det kan være kunnskapsøkning om investeringsmuligheter i forbindelse med Oslo Innovation Week. Det er mange muligheter!

Har du noen spørsmål?

Mari Strømsvåg
Spesialrådgiver
Osloregionen

————————————————–

For information in English

The world was turned upside down in March 2020, and the economy, the labor market and society are facing a marked change in the wake of COVID-19. To ensure further positive development in the Oslo region, new jobs must be created and secured. The aim of this survey is to identify different needs for growth in the business sector and contribute to lower unemployment in our region.

The Oslo region wants to bring together the private and public sector in Oslo and nearby municipalities, in an attempt to strengthen the Oslo region’s international reputation, position in the world, and economy. We need new talent for our region and our business community, a clearer role internationally when it comes to sustainable urban development, more investors, more innovation and more companies that can help create important jobs in a time of high unemployment in the Oslo region, Norway and in abroad.

The work on the project “ReSTART Osloregionen” presupposes broad involvement of the business community and the Oslo Region’s members, and the use of the Oslo Region’s Brand Management Strategy. Various marketing and activity campaigns will lay the foundation for the project, where some campaigns are managed and financed by the Oslo region, while others can be managed and financed by partners and companies.

The Survey

In order to map the need for business and industry in the Oslo region, we will send out a survey to companies through our partners in the municipalities in January. We have engaged business managers, business forums, clusters and chambers of commerce to disseminate the survey to companies that are internationally oriented, have international owners, as well as companies that want to work internationally. We would like answers from various companies, including startups, small and medium-sized companies and large corporations. The questions are about international employment, investments from abroad and foreign owners of companies in Norway.

The results from the survey will be presented as an overall result in an aggregated format, and no information that can be traced to individual companies will be published. The contact information will only be used in connection with the campaign, and will not be shared with others outside the Oslo region. Participants can revoke their consent at any time, and have their data and answers deleted from the survey.

What do we mean by campaigns?

If the survey shows that there is a spesific need for software technologists in Halden municipality (one example), or experts in battery technology in the Kongsberg region (another example), we can carry out campaigns where we together with the business community show how attractive it is to live in the region, ensure good job advertisements from various companies in English and identifies international markets we can recruit from.

Other campaigns can be recruitment fairs where companies actively recruit internationally, or there can be «Meet the Investor» days with Innovation Norway and Invest in Norway, or there can be increased knowledge about investment opportunities in connection with Oslo Innovation Week. There are many possibilities!

Do you have any questions?
Mari Strømsvåg
Special adviser
The Oslo region

Access the survey in English