Hopp til innhold

Handlingsplan for Konkurransekraft og Attraktivitet 2023

Osloregionens Handlingsprogram for 2023 ble vedtatt av styret i Osloregionen i desember 2022.

Hovedprioriteringer:  

  • Fremme kunnskap om Osloregionens sterke næringsmiljøer, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
  • Utarbeide og forankre et næringspolitisk posisjonsnotat for Osloregionen 
  • Bidra til økt tilgang på relevant kompetanse i næringslivet i Osloregionen
  • Utarbeide, forankre og gjennomføre en strategi for arbeidet med å tiltrekke og tilrettelegge for internasjonale talenter i Osloregionen. 
  • Videreutvikle samarbeidet i «Team Oslo» med å fremme Osloregionens internasjonale posisjon og attraktivitet for besøkende, talent og investeringer. 
  • Være pådriver for å legge til rette for grønn næringsutvikling, bl.a. gjennom å bruke offentlige anskaffelser for å stimulere til innovasjon 

Osloregionen er en motor for næringsutvikling og innovasjon i Norge. Regionen huser en rekke av de teknologi- og industrimiljøene som vil være avgjørende for å gjennomføre det grønne skiftet. I motsetning til andre landsdeler, preges ikke Osloregionen av noe få sterke næringer og bransjer, men en stor bredde av internasjonalt konkurransedyktige miljøer. Osloregionen har de siste årene også sett en sterk vekst i oppstarts- og vekstselskaper med stor potensial for fremtiden.  

Regjeringen lanserte i 2022 et veikart for grønt industriløft. Sekretariatet vil foreslå at Osloregionen i 2023 bidrar til en tydeliggjøring av hvilken rolle næringslivet i Osloregionen kan spille for å innfri målene i veikartet. En utfordring er imidlertid at Osloregionens sterke næringer ofte er mindre kjent enn i andre landsdeler. Dette taler for å fremme kunnskap om Osloregionens sterke næringsmiljøer, både i regionen, nasjonalt og internasjonalt.  

For å tydeliggjøre de næringspolitiske utfordringene og mulighetene i Osloregionen, foreslår sekretariatet at det i 2023 utarbeides et næringspolitisk posisjonsnotat som basis bl.a. for det interessepolitiske arbeidet på området 

I 2015 utarbeidet Osloregionen og Oslo Business Region en internasjonal profileringsstrategi for å fremme besøk, investeringer og tiltrekking av talent til Osloregionen. Osloregionen IPR har de siste årene bygget både kompetanse og systemer som er sentrale i arbeidet med å posisjonere og øke kjennskapen til Osloregionen. Blant disse er nettsiden «Oslopolitan» med informasjon om regionen, informasjon om jobbmuligheter, praktisk informasjon, og en «Oslo Talent Pool» der kandidater kan registrere seg som interesserte i jobb i regionen med tilhørende nyhetsbrev.  

Tilgang på internasjonal spesialkompetanse er en av de største utfordringene for bedriftene i Osloregionen. Sekretariatet foreslår at arbeidet med å markedsføre regionen rettet mot internasjonale talenter får prioritet på profileringsområdet i 2023. I dette arbeidet inngår også bedre tilrettelegging for å beholde internasjonale talenter, studenter og medfølgende familie. I tillegg ønsker Osloregionen å videreføre arbeidet overfor nasjonale myndigheter og finansnæringen med å redusere formelle hindre knyttet til ID-nummer, opprettelse av bankkonto med mer. Arbeidet vil skje i samarbeid med Osloregionen IPRs medlemskommuner, næringsliv og høyere utdanningsinstitusjoner. Sekretariatet foreslår at det lages en strategi for Osloregionens arbeid med å tiltrekke og beholde internasjonalt talent, for å sikre forankring og bredt eierskap til arbeidet på området.  

Osloregionen inngikk i 2022 et uformelt samarbeid med Oslo Business Region og VisitOslo om arbeidet med å fremme merkevaren Oslo i tråd med internasjonale profileringsstrategi. Samarbeidet, som har fått navnet «Team Oslo«, skal bl.a. bidra til å samordne aktiviteter for å øke den totale effekten av profileringsarbeidet. Som del av samarbeidet, vil det i 2023 arbeides med å etablere et nettverk av aktører som på ulike måter bidrar til Osloregionens internasjonale posisjon. Nettverket skal bidra til ytterligere bredde i dette arbeidet og legge til rette for at bruken av ressurser samordnes der det er naturlig.  

Kommunene i Osloregionen kan gjennom sine anskaffelser bidra til utvikling av nye grønne løsninger og annen innovasjon i næringslivet. Som en del av dette, kan metodikken for leverandørutvikling være viktig. Osloregionen IPR har inngått et samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet i regi av KS, Difi og NHO. Sekretariatet foreslår at dette samarbeidet videreføres i 2023 med fokus på å spre kunnskap blant innkjøpere og beslutningstagere på ledernivå i kommunene i Osloregionen, samtidig som vi motivere kommunene til å ta i bruk også andre former for samspill med innovasjons- og næringsaktører som fremmer innovasjon. 

Les hele handlingsplanen til Osloregionen IPR her (PDF)

 

Spørsmål til handlingsplanen?

Ta kontakt med:
Mari Strømsvåg