Hopp til innhold

Klima som politikkområde i Osloregionen

I mars 2015 bestemte Osloregionens styre rammene for Osloregionens aktiviteter innenfor temaet klima. Nedenfor er disse beskrevet. Diagrammet over viser fordeling av klimagassutslipp på ulike kilder for Østlandsfylkene for 2015 (kilde: SSB).

Kontaktperson på klima:
Spesialrådgiver Eva Næss Karlsen, eva.nass.karlsen@osloregionen.no, tlf 900 63 086

 

 • 1. Tydeliggjøring av klimaperspektivet i areal- og transportutviklingen

  Klimaperspektivet integreres i arbeidet med revisjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen», bl.a. gjennom en vurdering av om dokumentets mål og strategier skal tydeliggjøre et ambisjonsnivå for reduksjon i klimagassutslipp, med bakgrunn i nasjonale og regionale styringsdokumenter.

 • 2. Nettverksbygging og erfaringsdeling

  Det legges vekt på nettverksbasert erfaringsdeling om klimaarbeid i Osloregionen, basert på vedtatte strategidokumenter og/eller pågående strategiprosesser på fylkesnivå. Erfaringsutveksling knyttet til medlemmenes internasjonale og nasjonale engasjement på klimafeltet vektlegges, inkl. samarbeid med næringsliv og FoU-miljøer.

  Klima og bærekraftig utvikling skal være det tematiske rammeverket for BEST-konferansen hver 2. år, etter mønster av BEST-konferansen 2015.

   

 • 3. Organisering

  Osloregionens faggrupper/prosjektgrupper ivaretar klima som fagområde relatert til den enkelte gruppes mandat. Dette er spesielt relevant for faggruppe for utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport (areal- og transportgruppen), som også fungerer som prosjektgruppe for revisjon av Osloregionens areal- og transportstrategi, jfr pkt. 1.

  Oslo kommune og fylkeskommunene i Osloregionen anmodes om å ta et spesielt ansvar som pådrivere i det kommune- og fylkesovergripende klimaarbeidet, og til løpende å vurdere fylkesovergripende samarbeid innen klimafeltet. Innen utgangen av 2016 gjøres en vurdering av om det er behov for justeringer i Osloregionens administrative faggruppeinndeling knyttet til klima som satsingsområde.