Hopp til innhold

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

I mai 2016 vedtok Osloregionens styre en revidert versjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen».

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (PDF) er en videreføring av strategien vedtatt i 2008 om en flerkjernet utvikling i regionen, med konsentrert vekst i byer og tettsteder og effektive transportløsninger. Strategien er grunnlag for planlegging internt i regionen, og for innspill til nasjonale samferdselsprioriteringer. Det reviderte strategidokumentet er videreføring av 2008-versjonen, med noen justeringer:

  • Som svar på nasjonale og regionale ambisjoner om et grønt skifte i areal- og transportpolitikken, er det tatt inn et nytt delmål om klima.
  • Mer vekt på byutvikling og samferdselstiltak som er nødvendig for å bygge opp under utvikling av tette og miljøvennlige byer og tettsteder.
  • Mer vekt på byenes rolle i utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i regionen.
  • Mer vekt på at skinnegående infrastruktur kan bidra til regionforstørring, og at regionen må bygge tett opp rundt den infrastrukturen som bygges ut.

Strategidokumentet bygger på regionale planer vedtatt eller påbegynt etter 2008, og er samordnet blant annet med Østlandssamarbeidets «Østlandspakke». Dokumentet har et perspektiv frem mot 2040. Behovet for nye revisjoner vil bli vurdert i starten av hver valgperiode for kommuner og fylkeskommuner.

Bred involvering

Som en del av revisjonen har det vært bred involvering fra kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter og interesseorganisasjoner. I september 2015 var mer enn 80 personer samlet til en høringskonferanse. Strategien har også vært på åpen høring frem til 1. desember i år.

Kontaktperson: Spesialrådgiver Eva Næss Karlsen,

eva.nass.karlsen@osloregionen.no, tlf 90063086

Dokumenter: Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (PDF)
For øvrige dokumenter innen Areal og Transport, se Rapporter.