Hopp til innhold

Delrapport 1 – Gods og logistikk i Osloregionen – kunnskapsgrunnlag

Flowchange har levert første delrapport i Osloregionens gods- og logistikkprosjekt.

Første delrapport (arbeidspakke 1) i prosjektet tar for seg utviklingen i godstransport i regionen for årene 2012-2018, prognoser fremover, tilgjengelige arealer for gods og logistikk og utvikling og prognoser i utslipp fra tungtrafikken. Rapporten gjør også en vurdering av utviklingen opp mot felles strategi for gods- og logistikk , vedtatt 2012.

Rapporten er levert av Flowchange, på oppdrag fra Osloregionen.

Rapporten kan lastes ned her.

Noen hovedfunn i rapporten:

  • Tungtrafikken på vei fortsetter å øke, i hele regionen. Prognosene mot 2030 viser fortsatt høy vekst.
  • En spesiell utfordring er de trafikale virkningene av infrastrukturinvesteringer i regionen, som innebærer betydelig vekst i massetransportene.
  • Utfordringene knyttet til forventet vekst i tungtrafikken vil være særlig store i det indre Oslofjordområdet
  • Utenriks sjøtransport øker, både for oversjøisk gods og europeisk gods
  • Utenriks jernbanetransport er marginalisert, med unntak av tømmertransportene på bane til svensk industri der fortsatt vekst forventes
  • Innenriks sjø- og banetransport mister markedsandeler til transport på vei
  • Nedgang i eksportrettet industri i kombinasjon med vekst i næringslivet rettet mot innenlandsmarkedet, fører til skjevere retningsbalanser og dårlig lastutnyttelse ved godstransport internt i regionen og med land utenfor Skandinavia
  • Regionen har betydelige arealreserver for vekst i de areal- og transportintensive næringene, men det er knapphet på arealer til gods og logistikkformål i Oslo og randsonen til Oslo (inntil 40 kilometer fra Oslo sentrum)
  • Forventninger om overgang til fossilfrie og utslippsfrie kjøretøy mot 2030 er for optimistiske. Her er det behov for en kombinasjon av virkemidler for å øke etterspørselen.

 

For spørsmål til rapporten/prosjektet, ta kontakt med:

Eva Næss Karlsen, prosjektleder i Osloregionen, tlf 900 63 086

Geir Berg, prosjektleder Flowchange, tlf 971 94 747