Hopp til innhold

NTP-arbeidet i Osloregionen

Her ligger informasjon om Osloregionens arbeid med NTP 2022-2033.

Transportetatenes utredninger er på høring, frist 1. juli 2020

Samferdselsdepartementet (SD)har gitt transportetatene flere deloppdrag som underlag til NTP 2022-2033. Oppdrag og leveranser ligger på departementets nettside. Det er et omfattende materiale som er sendt på høring, – transportetatenes svar på totalt 10 oppdrag.

Svarene fra etatene på oppdrag 9 om Prioriteringer for neste NTP  er de viktigste for Osloregionen å avgi høringssvar på.

Frist 29. mai  for Osloregionens medlemmer til å komme med innspill til vårt høringssvar til SD. Detaljerte innspill om lokale prosjekter er ikke relevant å ta inn i Osloregionens høringssvar.

Osloregionens høringssvar 1. juli – planlagt prosess:

 

Innspill på prioriteringer på transportområdet, oversendt 14. mai 2020

Osloregionen har sendt innspill på prioriterte løsninger på utfordringer på transportområdet.

Her er lenke til nyhetssak om vårt innspill. Dette er svar på invitasjon til  å komme med innspill om prioriteringer

  • Det er nedsatt en administrativ NTP-gruppe som lager beslutningsunderlag til styret.
  • Styret behandler i månedsskiftet april/mai Osloregionens innspill

NTP-konferanse 25. november

Osloregionen arrangerte sammen med Østlandssamarbeidet, NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo en konferanse om transportetatenes utredninger til NTP. Her finner du presentasjoner fra konferansen.

Osloregionens innspill – Utfordringer på transportområdet

Samarbeidsrådet (Osloregionens årsmøte) vedtok den 11. april 2019 følgende uttalelse:

Osloregionens uttalelse til NTP2022 2033, 11.04.2019

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086