Hopp til innhold

Gode nyheter om jernbanen Oslo – Stockholm

Osloregionen har i mange år arbeidet for å forbedre jernbaneforbindelsene mellom hhv. Oslo – Stockholm og Oslo – Gøteborg – København. Nå er det gode nyheter om den førstnevnte strekningen.

Den svenske regjeringen gikk ut den 21. mars og sa at strekningen burde få status som del av prioriterte korridorer,  “core network” i EU’s grenseoverskridende transportsystem (TEN-T). Med dette anerkjenner den svenske regjeringen denne strekningens betydning i transportsystemet. Det betyr også muligheter for EU-støtte i den videre planlegging og utbygging av jernbanen.

Her er lenke til pressemeldinger fra Sveriges regjering og selskapet Oslo-Sthlm 2:55

Det er også andre gode nyheter for denne strekningen; svensk næringsliv har gjennom Infrastrukturkommisjonen pekt på forbindelsen mellom den svenske og norske hovedstaden som en av de viktigste for Sverige, det svenske Trafikvärket har nylig gjennomført en Åtgärdsvalsstudie for strekningen og selskapet Oslo – Stockholm 2:55 arbeider med internasjonale selskaper som er villige til å betale for utbyggingen. På norsk side skal det igangsettes en konseptvalgsutredning (KVU) for Kongsvingerbanen, og man vil da også se på ulike traseer i korridoren fra grensen til Oslo.

Nå er det viktig at aktører i Norge (regionale og nasjonale) tar steget fra planer og utredninger til utbygging. Samtidig arbeider vi også videre med helt nødvendige forbedringer i traseen mot Gøteborg og København.