Hopp til innhold

Brev til Samferdselsministeren om jernbanesatsing

Osloregionen ved styreleder Raymond Johansen sendte den 28. februar brev til Samferdselsministeren med bekymring om oppfølging av vedtatt NTP når det gjelder satsingen på grensekryssende jernbane og Inter City.

I styremøte den 6. februar ble det uttrykt bekymring om framdriften på arbeidet med oppfølging av vedtatt NTP om grensekryssende jernbane. Styret fattet derfor følgende vedtak:

Osloregionen viser til prioriteringen av grensekryssende jernbane i NTP 2018 – 2019, herunder Stortingets behandling 19. juni. 2017. Osloregionen forventer at sentrale myndigheter følger opp slik at vedtatt framdrift og finansiering blir gjennomført.
Osloregionen har merket seg at det skal gjennomføres en KVU for Kongsvingerbanen, men at denne i NTP ikke er tidfestet med fremdrift. Osloregionen ber derfor om at Samferdselsdepartementet setter KVU i bestilling i 2018 med ferdigstillelse av KS1 i god tid før revidering av NTP.

Etter Bane NORs innspill til jernbanesektorens handlingsprogram, der det varsles om forsinkelser i InterCity-utbyggingen på Østlandet, uttrykker Osloregionen også bekymring for konsekvenser av en slik utsettelse. Dette vil  være svært uheldig for regional utvikling, som by- og tettstedsutvikling på Østlandet. Det vil også innebære en større belastning på veiene i regionen og vil ha negative miljø- og klimakonsekvenser.

Osloregionen forutsetter at Stortinget følger opp vedtatt NTP med nødvendige bevilgninger.

Brevet kan lastes ned her.