Hopp til innhold

Klimaløft i Osloskolen og utslippsfri anleggsplass

Oppgraderingen av Olav Vs gate i sentrum av Oslo er et pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass. Gravemaskiner som brukes her går på strøm fra batterier og kabel, og viser at det er mulig. Klimaløft i Osloskolen gir ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo gratis tilbud om besøk av klimapiloter, unge foredragsholdere som holder foredrag om klima og miljø.

Verdens første utslippsfrie anleggsplass finner vi i Oslo.

Oslo vedtok høsten 2019 nye standard klima- og miljøkrav for kommunens egne bygge- og anleggsplasser. Det stilles minstekrav om fossilfri drift og utslippsfrie varme og tørk på byggeplassen. Når det konkurreres om oppdrag for kommunen premieres leverandører som kan ta i bruk utslippsfrie maskiner og kjøretøy.

Les mer:

Klimaløft for Oslo-elever

Klimaløft i Osloskolen gir ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo gratis tilbud om besøk av klimapiloter, unge foredragsholdere som holder foredrag om klima og miljø. I tillegg kan lærere og elever finne informasjon og undervisningsopplegg på undervisningsportalen Klimaskolen.no. Klimapilotene har også en Instagram-konto med over 3 600 følgere. Klimaløft i Osloskolen er  et samarbeid mellom Klimaetaten og Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Målet er å ruste elevene med kunnskap som gjør dem i best mulig i stand til å møte fremtidens miljøutfordringer, og samtidig få dem til å se mulighetene i et grønt skifte. Undervisningsportalen Klimaskolen.no skal gi lærerne gode, kvalitetssikrede undervisningsopplegg om klima og miljø knyttet til kompetansemålene for alle skoletrinn fra 1. klasse i grunnskolen til og med videregående skole.

I løpet av 2019 holdt klimapilotene foredrag for ca 17 000 elever og tilbudet ble tatt veldig godt imot. Evalueringen for vårsemesteret 2019 viser at alle skoler som har hatt besøk av en klimapilot er fornøyde eller svært fornøyde med besøket. En tilsvarende lærerundersøkelse ble gjennomført etter turnéen høsten 2019 med like gode resultater som ved vårens undersøkelse.

Les mer:

Befolkningen støtter tøffe klimamål

Bildetekst: Assisterende regionsjef Øst i distribusjonsnettverket «Helt hjem, Remi André Kirknes, frakter varer fra dør til dør i en elektrisk el-paxter. Klimaundersøkelsen 2020 viser at både befolkning og næringsliv i Oslo-området ønsker å agere klimavennlig, dessuten slutter et klart flertall opp om ambisiøse klimamål.

For fjerde år på rad har Klimaetaten i Oslo kommune gjennomført en undersøkelse om Oslo-befolkningens holdninger og atferd til klimaspørsmål. Et representativt utvalg av befolkningen i Viken er også intervjuet, dessuten et utvalg bedrifter innenfor ulike bransjer og størrelser.  Årets undersøkelse viser fortsatt sterk støtte til ambisiøs klimasatsing.

Klimaundersøkelsen 2020 viser bred støtte i befolkningen til Oslos klimastrategi og -mål. 77 prosent av innbyggerne i Oslo støtter det overordnede målet om 95 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2030. Det er samme nivå som tidligere år. Støtten er noe sterkere blant kvinner (84 prosent) og blant de under 30 år, der hele 89 prosent mener at klimamålene er viktige eller svært viktige. 64 prosent av innbyggere mener for øvrig at arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i.

Støtten til klimamålene blant innbyggerne i Viken (de tidligere Akershus-kommunene) er også på samme nivå som i fjor, med hele 70 prosent. Også her er støtten sterkest blant kvinner (79 prosent) og blant de yngste (77 prosent). Støtten til de overordnede målene er dermed sterk i hele regionen og har vært stabil på samme nivå siden målingene startet.

Når det gjelder vilje til å endre egen atferd i klimavennlig retning er de som er spurt generelt villige til å gjøre mye. De områdene med størst positiv endring fra 2019-undersøkelsen er at enda flere har eler vil redusere matsvinn, redusere forbruket, reise oftere kollektivt og spise mindre kjøtt. For øvrig er stadig flere villige til å kjøre bil mindre for å bidra til reduksjon av utslipp. 48 prosent av innbyggerne i Oslo er enig i påstanden, noe som er en økning fra 46 prosent i 2019 og 42 prosent i 2018. Spesielt er innbyggerne i indre bydeler og yngre kvinner opptatt av dette. Samme tendens er det blant innbyggerne i Akershus, der 40 prosent sier det samme. Tilsvarende tall i 2019 og 2018 var 37 og 33 prosent.

Utviklingen i næringslivets oppslutning er også positiv: 3 av 4 av bedriftene sier det er viktig å bli oppfattet som miljøvennlig av kundene. Størst forskjell over tid finnes innenfor handelsnæringen, der det har vært en økning fra 70 prosent i 2018 til 77 prosent både i 2019 og 2020. Økt miljødifferensiering i bompengeavgiftene er det initiativet som viser størst positiv utvikling blant bedriftene, fra 36 prosent i 2018 til 53 prosent i årets måling. Et annet initiativ er å gi elektriske varebiler prioritert tilgang til parkering og varelevering, sammenlignet med biler som går på diesel eller bensin. Mer enn halvparten (54 prosent) av virksomhetene stiller seg positive til dette.