Hopp til innhold

Ås: Suksess for vintersykkelfest

I november 2019 ble det arrangert vintersykkelfest med godt oppmøte i Ås. Innbyggere i Ås og ansatte og studenter på NMBU fikk tilbud om fikk tilbud om gratis sykkelsjekk og hjelp til å legge om til vinterdekk på sykkelen.

Ås kommune, NMBU, Naturvernforbundet, Naturvernstudentene NMBU og Syklistenes Landsforening i Ås sto bak arrangementet, som var støttet av Akershus fylkeskommune.

Deltakerne kunne kjøpe piggdekk på stedet, eller ta med egne. Lokale sykkelreparatører, Syklistenes Landsforening Ås og Follo Sykkelklubb tok jobben med dekkskift. Mens deltakerne ventet på sykkelservice fikk de gratis kaffe og boller. De fikk inspirasjonsforedrag om hvordan bli en vintersyklist, og gode tips om vintervedlikehold og dekkskift.

Mer informasjon om arrangementet:

https://www.mediasenteret.no/vintersykkelfesten-pa-as-fylt-med-piggdekk-og-engasjerte-syklister/

https://naturvernforbundet.no/arrangementer/vintersykkelfesten-pa-as-article39748-198.html

Leier ut Breivoll Gård til Turistforeningen

Bildetekst: Breivoll gård skal bli friluftsarena. Foto: Ås kommune.

Ås kommune eier Breivoll Gård. Eiendommen er et statlig sikra friluftsområde. Kommunen inngikk 20. mai 2019 en 35 år lang leieavtale med DNT Oslo og Omegn. I avtalen heter det at stedet skal utvikles til en åpen, inkluderende og allsidig friluftslivsarena med muligheter for et vidt spekter av friluftsaktiviteter og ulike overnattingsmuligheter både inne og ute.

Både DNT Oslo og Omegn og kommunen håper at det flotte tur-området blir en attraktiv arena for flest mulig små og store innbyggere i Ås og regionen for øvrig. Naturverdiene i området skal tas vare på gjennom bærekraftig bruk og vern.

Områdeplan med klimaprofil i Ås

Ås kommune har vedtatt ny områdeplan for de mest sentrale delene av Ås. Planen markerer et skifte i arealpolitikken i kommunen, og har et tydelig fokus på sentrumsutvikling for å sikre at fremtidig innbyggere i Ås kan bo i nær tilknytning til sentrumsfunksjoner, og kan gjøre daglige gjøremål med mindre behov for å kjøre bil.

Områdeplanen fastsetter rammer for fremtidig arealbruk i de helt sentrale delene av Ås, omkring halvannen kilometer fra kollektivknutepunktet i Ås sentrum. Planen legger opp til blandet arealbruk for å sikre best mulig forutsetninger for et levende sentrum med handel- og servicefunksjoner i nærhet til boligområder, og åpner for inntil 3000 nye boliger i direkte tilknytning til etablert kollektivtilbud. I tillegg legger områdeplanen opp til etablering av nye arbeidsplasser i nærhet til kollektivtilbud og boligområder, i form av nye kontor- og høykompetansearbeidsplasser knyttet til virksomheten ved NMBU.

Blågrønn og grå infrastruktur i området skal styrkes vesentlig. Sentrale veiforbindelser er tilrettelagt med større fokus på gående og syklende, med separerte sykkelveier i begge kjøreretninger. Flomveier og overvannstiltak er kartlagt, med sammenhengende grønnstruktur langs etablerte bekkeløp og tiltak for forbedret overvannshåndtering både i utforming av veistrekninger og langs kartlagte flomveier samt i nye utbyggingsområder. Tettstedets sentrale bekkeløp skal opp i dagen, noe som bidrar til økt kapasitet for overvannshåndteringen i området.

Mer informasjon:

http://www.as.kommune.no/sentrumsutvikling.403908.no.html