Hopp til innhold

Smart bruk av spillvarme på Ringerike

Datasentre er en voksende, kraftkrevende industri både i Norge og internasjonalt. I et klimaperspektiv er det positivt at datasentre etableres i land med høy andel fornybar kraftproduksjon. Samtidig produserer datasentre potensielt store mengder overskuddsvarme.

Idéen med prosjektet er å sammen med interesserte bedrifter finne gode løsninger for hvordan overskuddsvarme fra kraftkrevende industri, som f.eks. datasentre, kan gjenbrukes til andre næringsetableringer f.eks. innen matproduksjon, oppvarming, treforedling eller andre bionæringer, Mål er å oppnå både lønnsomhet for involverte bedrifter, arbeidsplasser, smart energibruk og reduserte klimagassutslipp.

Skal vi nå lavutslippssamfunnet må vi utnytte både energi, materialer og andre ressurser mest mulig effektivt. Utnytting av overskuddsvarme til annen næring er derfor viktig både i et klimaperspektiv og for økt verdiskapning.

Flere datasenteraktører ser på Ringerike som et attraktivt område for etablering.  I områdene Follum industriområde, Follummoen og Nedre Kilemoen i Ringerike er det et lovende potensial for samarbeid både med en rekke etablerte og mulige nye næringsaktører.  Ringerike kommune, Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen har sammen startet et prosjekt for å utrede ulike muligheter for energi- og næringssamarbeid som gir smart og innovativ utnyttelse av overskuddsvarme. To verksteder med interesserte næringsaktører er gjennomført.

Prosjektet har fått finansiell støtte av Buskerud Fylkeskommune under programmet Grønn Vekst.  Norsk Energi bistår som konsulent og rapport fra prosjektet skal være klar høst 2020. Les mer om prosjektet her og ta gjerne kontakt med Bente Elsrud Anfinnsen, klima og miljøsjef i Ringerike kommune dersom slikt samarbeid er interessant for din bedrift. Et selvstendig mål med prosjektet er at aktuelle aktører får etablert en felles plattform og utgangspunkt for videre satsing.