Hopp til innhold

Lørenskog: Skolehage, sykkelhotell og klimagassberegning

Politikerne i Lørenskog har bestemt at alle barne- og ungdomsskoler skal ha skolehagetilbud i gangavstand fra skolen. I løpet av 2020 skal også alle skoler og barnehager være Grønt Flagg-sertifisert, med skolehage/kjøkkenhage som populært tema i sertifiseringsordningen.

Alle skoler i Lørenskog kommune får skolehage

Basert på gjennomførte skolehagepiloter i 2017 og 2018 ble det utført en behovsanalyse der kommunen definerte følgende behov: Barna skal lære hvordan mat blir produsert, de skal utvikle forståelse for økologiske kretsløp og bærekraft, flere fag skal knyttes til praksis i skolehagen og dessuten skal barna få bedre helse gjennom aktivitet, sanseopplevelser, sunt kosthold, og samhandling

Åtte av fjorten skoler ligger i gangavstand til Lørenskog bydemuseum/Skårer gård og bygdemuseets skolehageteam har ansvar for undervisning og drift av skolehagene i kommunen. Området er en grønn oase i sentrum av Lørenskog og godt egnet til skolehagedrift både med tanke på plassering, de store dyrkingsarealene og kulturhistorien. Les mer om skolehagene her og følg oss på Facebook her.

Sykkelhotell  i Lørenskog

Bildetekst: Marthe og May Kristin deltar i Sykle til jobben, her over broa ved Lørenskog hus.

I grålysningen mandag morgen 3. februar 2020 åpnet ordfører Ragnhild Bergheim sykkelhotellet ved bussterminalen i Lørenskog sentrum. – Der kan du parkere sykkelen din tørt og trygt, og vi håper at flere velger å bruke sykkel og buss isteden for bil med et slikt tilbud, sier ordføreren. Samtidig ble startskuddet for påmelding til Sykle til jobben-aksjonen markert.

Et sykkelhotell ved Lørenskog kollektivterminal gir med sin sentrale beliggenhet gode muligheter for økt bruk av sykkel både i kommuneinterne reiser til og i sentralområdet, og ved pendlerreiser med kollektivtransport til Oslo. Trygg sykkelparkering er en av de viktigste forutsetningene for at man skal velge å bruke sykkel daglig. Sykkelhotell ved Lørenskog kollektivterminal er en varig løsning og vil bidra til et trendskifte. Sammen med ombygging av sentrumsgaten Skårersletta til bygate, og mulig fremtidig T‐bane, gir dette mulighet for å bytte til annen kollektivtransport.

Lørenskog kommune har i tråd med Klimaforliket og Nasjonal Transportplan en målsetning om at veksten i persontransport skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport. Kommunen har i kommuneplan for 2015‐26 vedtatt å fokusere på grønn mobilitet, slik at innbyggerne velger miljøvennlige alternativer innen transport. Lørenskog er en pendlerkommune der mye av biltrafikken skjer i forbindelse med reise til og fra arbeid, og mange arbeider i Oslo.

Lørenskog kommune søkte om klimasatsmidler og ble i 2017 tildelt 250 000 kroner i tilskudd til planlegging av sykkelhotell ved Lørenskog kollektivterminal – midt i sentralområdet. Planlegging ble igangsatt, og det ble etablert kontakt med aktører som Ruter, Statens vegvesen og Akershus Kollektivterminaler FKF, og med grunneier og næringslivsaktør Steen og Strøm /Metro Senter.  I tett samarbeid med Steen og Strøm ble det funnet tomt til sykkelhotellet midt mellom kjøpesenteret og kollektivterminalen. Byggestart var i 2019, og på nyåret 2020 sto sykkelhotellet ferdig til bruk.

Sykkelhotellet har plass til 74 sykler. Det har låsbare skap for oppbevaring av hjelm og lading av batterier til el-sykkel, dessuten får man tilgang til sykkelverktøy og pumpe. Området er kameraovervåket, og det koster ikke mer enn fem kroner å stå parkert i 12 timer.

Veileder om klimagassberegning

Bildetekst: Lørenskog kommunes klimaveileder

Prosjektledere i Lørenskog kommune kan nå få hjelp av en skriftlig veileder om hvordan de skal beregne klimagassutslipp i sine prosjekter. Kommunen har vedtatt politisk at det skal gjennomføres klimagassberegninger i alle kommunale utbyggingsprosjekter. For å innarbeide dette kravet og opparbeide kunnskap om hvordan klimagassberegninger kan benyttes har Asplan Viak bistått kommunen med kompetansebygging.

Lørenskog har blant annet gjennomført foredrag og workshops i møter med ledere og prosjektledere i kommunen. Den skriftlige veilederen gir en kort innføring i klimagassberegninger, og hvordan dette kan gjennomføres for ulike typer utbyggingsprosjekter og i ulike prosjektfaser. Hovedformålet er å gi innsikt i hvordan klimagassberegninger kan brukes som styringsverktøy, og hvordan prosessen med klimaarbeid bør legges opp for å gi størst mulig merverdi i prosjekter. Den gir dessuten konkrete anbefalinger til klimamål og -krav, og beskriver hvordan klimaarbeid kan gjøres mest mulig kostnadseffektivt. I arbeidet med veilederen har man høstet erfaringer fra arbeid med klimagassberegninger i prosjektene Skårersletta og Fjellhamar skole.