Hopp til innhold

Landets første plan for vern av raviner i Skedsmo

Landskapet i Skedsmo kommune består av mange ravinedaler, som ble formet etter siste istid. Flere av ravinene har blitt ødelagt, og de gjenværende trues på grunn av manglende kunnskap og interessekonflikter.

Ravinene fungerer videre som naturlige flomveier ved å infiltrere og fordrøye overvannet ved kraftig nedbør. Å ta vare på ravinene vil derfor være et naturlig og rimelig klimatilpasningtiltak for mer intens nedbør og overvann i et framtidig klima.

Raviner er en truet naturtype som er verdifulle biologisk, geologisk og når det gjelder klimatilpasning. Flere av ravinene har fått stått i fred uten forstyrringer fra mennesker, og naturen har fått gått sin gang. Der er artsmangfoldet er derfor høyt, og man kan finne flere sjeldne arter i ravinene. Å bevare ravinene vil være et effektivt tiltak for å opprettholde det biologiske mangfoldet, som årlig synker på grunn av menneskelig inngrep.

Skedsmo kommune ønsker ikke en total fredning av ravinene. De ønsker heller å vise verdiene som finnes i ravinene, hvordan de best kan forvaltes, hvilken bruk som er ønskelig og ikke. Beiting er for eksempel ønskelig å gjeninnføre i noen av ravinene, da det opprettholder det biologiske mangfoldet. Ravinene fungere flere steder som grøntområder og rekreasjon for innbyggere. I noen raviner kan det være aktuelt å lage turstier for å gjøre de mer tilgjengelige. Dersom det er aktuelt skal inngrepene minimeres for å ta vare på den eksisterende naturen og gi innbyggerne en følelse av å ferdes mest mulig i et naturlig landskapsrom. Nærnatur som for eksempel raviner kan gi innbyggerne mange viktige kvaliteter. Å ta vare på denne naturen er samtidig et forebyggende tiltak også for folkehelse, som igjen er god samfunnsøkonomi. Skedsmo kommune har derfor laget en egen plan for vern av raviner, som den første kommunen i landet.