Hopp til innhold

Klima Østfold – Klimasmart Landbruk og mye mer

Klima Østfold er et samarbeid mellom 12 Østfoldkommuner, Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimautslipp. Som de sier selv: «Vi jobber for å gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge slik at alle kan bidra – det offentlige så vel som næringsliv og innbyggere

Klimasmart landbruk Østfold har tilbudt kompetanseheving om klimatiltak i jordbruket siden 2014. Foto: Klima Østfold

Klimasmart Landbruk

Jord- og skogbruksnæringen har stor betydning i Østfold. Derfor har Klima Østfold i samarbeid med Østfold bondelag, fylkesmannen og Landbruksrådgivingen SørØst tilbudt kompetanseheving om klimatiltak overfor jordbrukere gjennom prosjektet Klimasmart Landbruk Østfold.

Jord- og skogbruk er sentrale næringer for overgang til et samfunn basert på fornybare biologiske ressurser og leverandør av kortreist mat og råstoff. Samtidig er jordbrukssektoren en kilde til klimagassutslipp, både fossile utslipp fra energibruk i maskiner og til oppvarming, og utslipp fra de biologiske prosessene.

Mange jordbrukere har vært innom kurs om drenering, økokjøring av traktor, fossilfrie korntørkere og solenergi. I 2019 dykket 80 interesserte bønder ned i detaljene rundt solenergi og beregning av lønnsomhet ved å produsere strøm fra sola i prosjektets kursserie.

Sluttresultatene av slike kompetansehevings-aktiviteter er vanskelige å måle, men en indikasjon kan være at Innovasjon Norge innvilget seks søknader i bioenergiprogrammet til solcelleanlegg i Østfold i 2019. På landsbasis er dette det høyeste antall innvilgede søknader i et fylke.

Prosjektet har pågått i flere faser siden 2014 og vært delfinansiert av Landbruksdepartementet og nå Klimasats, samt Interreg North Sea Region.

Massevis av bygg i massivtre

Bildetekst 1: Knapstad idrettshall monteres på kort tid.  Foto: Klima Østfold

Flere kommuner i Østfoldregionen og fylkeskommunen har de senere årene benyttet massivtre i nybygg.  Gjennom utstrakt bruk av tre til bærende konstruksjoner, vegger og gulv unngås betydelige klimagassutslipp fra materialproduksjon sammenliknet med konvensjonell bygging. I tillegg lagres karbondioksid i trematerialet i hele byggets levetid.

Å øke etterspørselen kan dessuten skape marked for økt nasjonal eller regional produksjon av bygningselementer i tre. Dette var bakgrunnen for at daværende Rakkestadordfører Ellen Solbrække startet det nasjonale initiativet Ordførere for tre i 2015, med mål om at mange kommuner vedtar å bygge med utstrakt bruk av tre der det er mulig.

I Østfold har man erfart at god planlegging helt fra skissefasen kan forhindre store merkostnader.  Massivtre-elementer prefabrikkeres med føringer til tekniske installasjoner, noe som krever stor detaljering tidlig. Dermed vil selve byggingen ofte gå raskere enn vanlig.  Jo flere aktører i verdikjeden som får erfaring med de nye måtene å jobbe på, jo mer vil kostnadene gå ned.

Per mai 2020 er flere offentlige bygninger med massivtre under planlegging. Dette er mange av massivtre-byggene i Østfoldregionen som står ferdige:

 • Fredrikstad kommune: Lisleby idrettshall
 • Halden kommune: Bergheim bo- og aktivitetssenter*
 • Halden kommune: Kongeveien skole*
 • Indre Østfold kommune: Idrettshall på Knapstad*
 • Rakkestad kommune: Omsorgsboliger Banken*
 • Moss kommune: Hoppern skole
 • Råde kommune: Karlshus skole
 • Sarpsborg kommune: Værn Bofellesskap
 • Våler kommune: Kirkebygden barnehage
 • Fylkeskommunen: Tilbygg til Mysen videregående skole

* Har mottatt Klimasatsstøtte til deler av merkostnadene.

 Klimaråd om kjøp av kjøretøy

Bildetekst: Den første el-taxien hjemmehørende i Nedre Glomma-regionen er et faktum etter Fredrikstad kommunes anskaffelse. Foto: Klima Østfold

Siden mai 2018 har Klima Østfold-samarbeidet tilbudt bistand og klimarådgivning innen anskaffelser av kjøretøy og maskiner, samt innkjøp som innebærer mye transport. Tilbudet har vært rettet mot kommuner og fylkeskommunene i tidligere Østfold og Vestfold. Formålet er at mest mulig transport utføres med kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass.

Det kan være krevende for enkeltkommuner å ha både tid og ressurser nok til å gjøre godt forarbeid i slike prosesser. For hvor ambisiøs kan man være samtidig som behovene til brukerne ivaretas? Med dette i bakhodet har Klima Østfold bistått i ulike aktiviteter som behovskartlegginger, leverandørdialog og utarbeidelse av krav og kriterier. Noen eksempler på anskaffelsene:

 • Persontransport i Fredrikstad og Hvaler

Fredrikstad kommune har med bistand fra Klima Østfold gjennomført en anskaffelse av taxitjenester med stor vekt på klimakrav. Kommunen har både brukt pisk og gulrot i sin innkjøpsmakt for å sikre innfasing av 40 eltaxier og 2 på biogass i løpet av kontraktsperioden. Gulrøttene består i dedikerte hurtigladestasjoner og støtte til ladepunkt hos en del taxi-eiere.

 • Kjøretøy i Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune har med bistand fra Klima Østfold opprettet en dynamisk innkjøpsordning for kjøp og leasing av kjøretøy. For å sikre fossilfrie kjøretøyinnkjøp der det er mulig, er det laget en tilhørende rutine som ansatte må følge når det skal anskaffes nye kjøretøy. Da inngår rådgiving om hva som finnes på markedet til enhver tid.

 • Biler til helse og omsorg i Halden kommune

Halden kommune har gjennomført innkjøp av kjøretøy til helse- og omsorgsektoren. Etter en behovskartlegging ble det stilt krav som resulterte i 29 elbiler, 2 biogassbiler og 2 hybridbiler. Andelen helt fossilfrie biler hadde trolig blitt langt lavere uten bistanden fra Klima Østfold i forberedelsene.

 Klima Østfold er opptatt av å samle erfaringer og spre kunnskap som kommuner og andre kan dra nytte av gjennom prosjektet. På siden https://klimaostfold.no/innkjop-av-klimalosninger/ finner man blant annet oppskrifter og tips til andre kommuner som skal gjøre tilsvarende anskaffelser og tilhørende konkurransegrunnlag.

Les mer om Klimaøstfold her

Spørsmål eller ønske om bistand kan rettes til prosjektleder Erik Gathen. Epost: erikg@viken.no