Hopp til innhold

Forbildeprosjekt for klima, miljø, helse og kvalitet

Norsk Byggebransje (NB) har kåret Torvbråten barneskole i Asker til årets skolebygg i 2021. Skolen er bygget i massivtre, er Norges og Askers andre svanemerkede barneskole og tilfredsstiller kravene for passivhus. Torvbråten skole er et unikt forbildeprosjekt der ambisjonene er høye på klima så vel som miljø, helse og kvalitet.

Årets skolebygg 2021 - Torvbråten barneskole i Asker:

Å bygge i massivtre er et kolumbi-egg. Digitalisering, BIM (bygningsinformasjonsmodellering) og prefabrikkert trebyggeri muliggjør bedre utnyttelse av råvarene, industrialisert produksjon i et kontrollert miljø, mer presis utførelse, rask montasje og kort byggetid. Torvbråten skole i Asker er kåret til «Årets skolebygg 2021». Foto: Asker kommune

Svanemerket har stilt strenge krav både til byggematerialene og til selve byggeprosessen.
Dette bidrar til et bygg som er svært energieffektivt, som ikke inneholder mye helse- og miljøfarlige stoffer og som har gode lys- og lydforhold for elever og ansatte.

Solceller og klare klimakrav i kontrakten
Skolens tak har en unik kombinasjon av 2.600 m2 solceller over et blått tak som skal forsinke og
fordrøye avrenningen fra et stadig våtere klima og mer intens nedbør. Solcellene skal produsere
190.000 kWh/år. Energibrønner gir sterkt redusert energibehov.

Asker benyttet seg av en innovativ kontrakt som satte spesifikke ytelseskrav til klimagassutslipp
fra materialene. Dette ga en utslippsreduksjon på 34 prosent sammenlignet med et standard
referansebygg for skoler. Det ble også stilt krav om fossilfri anleggsplass og hele 95 prosent er
sertifisert bærekraftig fornybar diesel (HVO). Det ble kun gitt unntak for mobilkraner.

Utslippene fra transport ble halvert gjennom krav til transportavstand for de større produktgruppene (fasadeplater og plasstøpt betong). Massivtreelementene fra Østerrike er fraktet med tog til Drammen. Stor grad av gjenbruk av masser og lave avfallsmengder har også bidratt til å redusere tungtrafikken: Massebalanse har spart lokalmiljøet for 450 lastebillass med henger (40 tonn) til nærmeste massemottak og kuttet om lag 36 tonn CO2.

Totalt sett er klimagassutslippene fra tungtransport, byggefase, energibruk og materialbruk, kuttet ca. 60 prosent sammenlignet med et standardbygg.

Svanemerket idrettsgulv
Skolen og flerbrukshallen er bygget opp av 1519 m3 trevirke. Det gir karbonlagring i konstruksjonen
på hele 1104 tonn CO2 . Det er nesten like mye som råvareutvinning og produksjon av alle byggematerialene har medført av utslipp.

I byggingen er det kun benyttet svanemerkede produkter og svanelistede produkter. Skolen har
Norges første svanemerkede idrettsgulv. Det er følgelig ikke benyttet materialer og materialsammenstillinger som er sykdomsfremkallende eller bidrar til sjenerende inneklima, og svært begrenset bruk av komposittmaterialer. Dette muliggjør framtidig ombruk og materialgjenvinning.

Torvbråten skole representerer en kvalitetsmessig forbedring av offentlige formålsbygg. Her sikres ikke bare langt lavere klimagassutslipp, men også et arbeidsmiljø fritt for helse- og miljøfarlige stoffer og godt inneklima for unge og ansatte.

Skoler er formative omgivelser hvor barns identitet gror og tar form. Torvbråten skole er designet for å inspirere brukerne og gjøre dem oppmerksomme på bærekraftige materialer og byggeri. Dette er et skolebygg elevene både skal lære i og lære av. Torvbråten skole fokuserer både på sosial
bæredyktighet og miljøriktig arkitektur. Dens form, plassering og detaljløsninger er utformet med fokus på energibruk og klimagassutslipp.