Hopp til innhold

Elva i Hønefoss – fra barriere til snarvei

Med kommende utbygging av Ringeriksbanen vil Hønefoss og Ringerike knyttes enda tettere inn i Osloregionen; -med bare en knapp halvtime med tog til Oslo. Et viktig politisk mål i Hønefoss for byutviklingen er å skape en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives og har en aktiv hverdag.

Den nye togstasjonen i Hønefoss skal knyttes tettere mot sentrum. Flere vil få gang- og sykkelavstand mellom bolig, jobb og daglige gjøremål. Elva, som nå er en barriere for mange gående og syklende, skal i fremtiden bli snarveier for de myke trafikantene mens biler fortsatt må kjøre rundt.

Hønefoss vil vokse både i antall innbyggere, næringsliv og arbeidsplasser. Et viktig politisk mål for byutviklingen er å skape en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives og har en aktiv hverdag. Som ledd i dette vedtok kommunestyret i 2019 både en byutviklingsstrategi og en områderegulering (byplan) for sentrumsområdene i Hønefoss.

I byplanen og byutviklingsstrategien gjennomføres flere viktige grep og tiltak som vil bidra til å nå kommunens miljøambisjoner. Ett av de viktigste grepene er å redusere fremtidig transportbehov gjennom kompakt byutvikling hvor Hønefoss sentrum fortettes og transformeres innenfra og ut. For å tilrettelegge for at flere sykler og går er nye gang- og sykkelbruer også et viktig.   Andre grep i byutviklingsstrategien og byplanen er å tilrettelegge for kollektivtransport og klimanøytrale kjøretøy.

Side 24-27 i kvalitetsprogrammet gir en oppsummering av miljøambisjonene i planen.