Hopp til innhold

Construction City: bærekraftig materialbruk

Med midler fra Innovasjon Norge jobber Construction City sammen med Norsk Gjenvinning, OBOS og Aspelin Ramm med et forprosjekt som skal se nærmere på bærekraftig materialbruk i byggebransjen.

Materialproduksjon til bygg står for nesten 50 % av globale klimagassutslipp. Det vil Construction City Eiendom og deres samarbeidspartnere gjøre noe med.

Prosjektet skal identifisere hvilke muligheter som finnes for å bruke mer klima- og miljøvennlige materialer i nybygg og bygg som rehabiliteres, og hvilke materialer det vil være hensiktsmessig å etablere nye gjenvinnings- eller gjenbruksløsninger for. Da er beregninger av klimafotavtrykk sentralt.

Nyere forskning viser at materialproduksjon til byggebransjen står for nær halvparten av klimagassutslippene på verdensbasis. Stadig flere bor i byer, og frem til 2050 vil det bygges en New York City hver måned. Da er en overgang til mer klimavennlige byggematerialer helt sentralt. I tillegg har EU stilt krav om 70 % ombruk og materialgjenvinning av byggavfall. Det er fortsatt en lang vei å gå: I 2018 ble kun 43 % av byggavfallet materialgjenvunnet.

En svært viktig faktor i prosjektet vil være å se på de ulike klimagevinstene ved å bruke resirkulerte råvarer i produksjon av nye byggematerialer, samt ved å ombruke deler fra bygg som skal rives i nye bygg. En av utfordringene i dag er at verktøyene som anses som best practice for beregning av klimafotavtrykk i industrien mangler parametere for å måle besparelser tilknyttet ombruk av materialer. Construction City Eiendom, OBOS, Aspelin Ramm og Norsk Gjenvinning har store forventninger til forprosjektet. Målet er å ta arbeidet videre til ett eller flere hovedprosjekter i industriell skala. Forprosjektet skal være avsluttet i september 2020.

Les mer om Construction City