Hopp til innhold

Ruter leverer bærekraftig bevegelsesfrihet

Ruter har integrert åtte av FNs 17 bærekraftmål i sitt målhierarki, som omhandler både klima og miljø, sosiale forhold og økonomisk utvikling. Det viktigste klima- og miljømålet er redusert biltrafikk og er et avgjørende bidrag til FNs bærekraftsmål Bærekraftige byer og samfunn.

Ruters transport skal bli helt utslippsfri i 2028, her representert ved ferge til nesodden og elektrisk buss. Foto: Ruter.

Det totale klima- og miljøfotavtrykket skal bli mindre, og 2020 er det siste året med direkte klimagassutslipp fra Ruters kjøring. Fra 2021 vil Ruter bruke kun fornybar energi på alle transportmidler. På den måten bidrar Ruter til målet Stoppe klimaendringene. Luftforurensing er en negativ helseeffekt av veitrafikken, og i løpet av 2028 er målet at alle Ruters transportmidler skal være elektrisk drevet, støysvake og uten lokale utslipp. Det er et viktig tiltak for å nå bærekraftmålet God helse. Det er også arbeidet for en tryggere trafikk og å få flere til å sykle og gå.

For å gjøre det totale klima- og miljøfotavtrykket mindre, har Ruter innarbeidet sirkularitet som et nytt mål i målstyringen. Det favner bredere enn utslipp fra drift av transportsystemet, og det påvirker mange deler av Ruters virksomhet.

Stadig flere elektriske busser

Elektrifisering av kollektivtransporten er en god investering i bærekraftig transport til kundene. 115 elbusser er i drift i Oslo og på Romerike, 76 av dem på sentrale linjer i Oslo.  Flere av de tyngste bylinjene kjøres med kapasitetssterke leddbusser. Dette gir et verdifullt bidrag til at byens luftkvalitet blir bedre og støyen reduseres. Sommeren 2019 kom det 39 elektriske busser på Romerike, ved oppstart av nye busskontrakter. På linje 100, som er Norges største regionlinje, kjøres det nesten utelukkende med elektriske busser. De 115 elbussene reduserer CO2 med hele 5500 tonn i året, som tilsvarer årlige utslipp fra 3500 dieselbiler.

Sommeren 2020 kommer det 41 elbusser, som skal kjøre i Asker og på Vestre Aker i Oslo. De neste årene vil det komme langt flere elbusser på veiene, når nye busskontrakter starter opp i Oslo Sør og Oslo Indre by. Et viktig steg på veien for å kutte CO2-utslippene er at det kun skal benyttes fornybar energi i kollektivtransporten innen 2021. Trikk og T-bane har i flere år kjørt på sertifisert strøm, så de har ingen utslipp fra driften. Ruters mål er helt utslippsfri kollektivtransport i løpet av 2028.

Bildetekst: Stadig flere busser i Viken og Oslo går på Strøm, her avgang fra Nesåsen i retning Grorud T. Foto: Ruter As/RedInk Krister Sørbø

Nordre Follo får selvkjørende buss

Bildetekst: Nå kommer den selvkjørende bussen også til Ski. Foto: Ruter.

Etter å ha etablert to selvkjørende bussruter i urbane omgivelser på Akerhusstranda og Nedre Bekkelaget i 2019, flytter Ruter fokuset i år ut av hovedstaden til nye omgivelser – nærmere bestemt Ski i Nordre Follo. Ruter mener at selvkjørende kjøretøy satt i system vil utgjøre en viktig del av fremtidens bærekraftige mobilitetstilbud.

En studie utført for Ruter av COWI i 2019 viser at hvis en flåte av delte selvkjørende kjøretøy kombineres med tradisjonell høykapasitets kollektivtransport vil enda flere kunne la privatbilen stå, og den totale mengden kjøring på veiene våre vil kunne reduseres.

Siden mai 2019 har Ruter prøvd ut selvkjørende kjøretøy som en integrert del av reisetilbudet i hovedstadsregionen. De små bussene med gutte- og jentenavn har til nå kjørt mer enn 16 000 kilometer og fraktet 25 000 passasjerer i Oslo. Pilotprosjektet med små elektriske kjøretøy har som formål å utforske hva slags mobilitetstjenester den fremvoksende teknologien muliggjør, samt forberede Ruter, samarbeidspartnere og myndigheter på innfasingen av autonome kjøretøy på norske veier. Prosjektet gjennomføres sammen med Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo, og er blant de største og mest ambisiøse utprøvingene i sin kategori noe sted i verden.