Hopp til innhold

Osloregionens medlemsundersøkelsen 2021

For andre året på rad har Osloregionen gjennomført en medlemsundersøkelse. I 2021 er det valgt å stille noen ekstra spørsmål om den forventede situasjonen for kommunene og kommuneorganisasjonene post-corona. Svarene i undersøkelsen bekrefter at kommunene i Osloregionen har vært sterkt påvirket av pandemien og at man som følge av det forventer at kommunen framover vil være svekket på flere områder. Samtidig viser undersøkelsen at pandemien har medført positive endringer som blant annet styrket digitaliseringsevne.

 

Flere av spørsmålene som det stilles i 2021 er de samme som ble stilt i medlemsundersøkelsen
for 2020. Innsatsområdet konkurransekraft og innovasjon har siden 2020 endret navn til
konkurransekraft og attraktivitet.

Medlemsundersøkelse for Osloregionen 2021

7 av 10 svarer at de kjenner Osloregionen meget eller ganske godt. 85% svarer at de har et
meget eller ganske godt inntrykk av Osloregionen. Når spurt om hva som blir de viktigste utfordringene framover for kommunene svarer de at de er henholdsvis bedre samferdselsløsninger, Klima og miljø, nok kompetent arbeidskraft og å skape nye arbeidsplasser.

Om corona-pandemien
49% svarer at deres kommune i meget stor grad har vært påvirket av corona-pandemien. 45%
svarer i noen grad. Over 7 av 10 tror at verdiskaping i privat sektor vil være meget eller noe
svekket som følge av corona – pandemien. Nesten 8 av 10 svarer at sysselsetting vil være
meget eller noe svekket. 0ver 90% svarer at situasjonen for sårbare grupper vil være meget
eller noe svekket og 85% svarer det samme for situasjonen for barn og unge.

Troen på en meget styrket digitaliseringsevne skiller seg tydelig ut når spurt om å beskrive
situasjonen i sin kommune post-corona. Hele 5 av 10 svarer dette. Men 55% svarer at det
økonomiske handlingsrommet vil bli meget eller ganske svekket post-corona. 8 av 10 svarer at kreativiteten har økt i kommuneorganisasjonen som følge av corona. 65% svarer at det har vært en økning av nyskapende ideer og initiativer.

Det oppleves at tilhørighet og forståelse av kommunens rolle har økt i meget eller stor grad både for ansatte og kommunens innbyggere over 80% svarer dette. 9 av 10 svarer at erfaringer fra arbeidet i pandemien kan brukes til utvikling av leveranse og tjenester, samt arenaer for samhandling og utvikling.

Osloregionens innsatsområder
Medlemmene svarer som de gjorde i 2020 at Areal og transport er det viktigste området. Men
da nærmere 60% svarte at dette området var meget viktig i 2020, svarer nå 30% det samme.
For klima og miljø svarer 7 av 10 i 2021 at det er meget eller ganske viktig, som er en liten
tilbakegang fra 2020 da 8 av 10 svarte det samme.

7 av 10 er meget eller ganske fornøyd med oppfølging av innsatsområdet klima og miljø. For
areal og transport er det litt i underkant av 70% som svarer at de er meget eller ganske fornøyd
med oppfølgingen av området. Disse tallene er forholdsvis stabile sammenlignet med 2020.
Nærmere 6 av 10 er meget eller ganske fornøyd med innsatsområdet konkurransekraft og
attraktivitet.

Aktiviteter og kommunikasjon
Medlemmene er i hovedsak fornøyd med aktivitetene til Osloregionen, over 6 av 10 svarer
dette. Mest fornøyd er medlemmene med det interessepolitiske arbeidet der 7 av 10 svarer at
de er meget eller ganske fornøyd. Her svarer medlemmene ganske likt som i 2020.