Hopp til innhold

Osloregionen ønsker dobbeltspor fra Lillestrøm til Eidsvoll

Styret i Osloregionen har uttalt seg til konseptvalgutredning (KVU) for Hovedbanen Nord, det vil si strekningen fra Lillestrøm til Eidsvoll. Osloregionen mener at Jernbanedirektoratets anbefalte alternativ ikke er tilstrekkelig for å sikre nødvendig kapasitet, reisetid og frekvens på den tungt belastede jernbanestrekningen. Styret anbefaler derfor det såkalte K4.4-alternativet med dobbeltspor på så godt som hele strekningen.

 

Hovedbanen Nord trafikkeres av en blanding av persontog og lange godstog med svært forskjellig hastighet og stoppmønster. Togene konkurrerer deler av driftsdøgnet om kapasitet på dagens enkeltspor, samtidig som økt biltrafikk i takt med sterk befolkningsvekst skaper forsinkelser på veiene mot Oslo i rush. Enkelte av avgangene med persontog har belegg opp mot og over 100 prosent på strekningen mellom Leirsund og Oslo S. SSBs prognoser viser en langt høyere befolkningsvekst i Ullensaker og nærliggende kommuner enn i landet for øvrig, dessuten er det allerede i dag kapasitetsutfordringer knyttet til tømmertransport og flybensin.

I sin høringsuttalelse påpeker Osloregionen at jernbanetransporten på Østlandet er et integrert system, og at tiltak på Hovedbanen Nord må ses i sammenheng med nødvendige forbedringer for Kongsvingerbanen, behov for fremskynding av ny jernbanetunnel gjennom Oslo samt nødvendige tiltak i Godspakke Innlandet og på Alnabruterminalen. Videre mener Osloregionen at godsoverføringsmålet burde vært en del av nytteberegningene i KVU’en. Osloregionen fremholder også at pendelforlengelsen fra Dal til Eidsvoll bør reetableres, og at fremtidige stasjonsplasseringer på Frogner og Lindeberg utredes videre i dialog med berørte kommuner.