Hopp til innhold

Osloregionen om KVU for Kongsvingerbanen

Ny bane Leirsund – Sørumsand bør fremskyndes

Jernbanedirektoratets anbefaling svarer ikke på utfordringene. Osloregionens styre mener at Jernbanedirektoratets anbefalte løsning for Kongsvingerbanen er utilstrekkelig for en allerede overbelastet bane.

 

Kongsvingerbanen har stor betydning for hele Osloregionen, både for persontrafikk og gods. Direktoratets forslag vil på kort sikt bare gi noe bedre ombordkapasitet, uten å gjøre noe med reisetid eller frekvens.

Øyvind Såtvedt Foto: nyebilder

-Jernbanedirektoratets anbefalte alternativ svarer verken godt nok eller raskt nok på utfordringene for passasjer- og godstrafikken på Kongsvingerbanen. Vi er spesielt bekymret for fremdriften. Trafikanter og næringsliv kan ikke vente til 2050 med å få et bedre tilbud, sier Osloregionens direktør Øyvind Såtvedt.

Osloregionens styre har levert sin høringsuttalelse til konseptvalgutredningen for Kongsvingerbanen. Styret mener at Jernbanedirektoratet har levert en god og grundig utredning, men fremholder at det er behov for umiddelbare tiltak på banestrekningen.

-Jernbanedirektoratet påpeker selv at trafikkgrunnlaget for Kongsvingerbanen ligger an til fortsatt sterk vekst, og Nedre Romerike har høy befolkningsvekst. Men banen har også en viktig regional og nasjonal funksjon. Den bidrar til å binde bolig- og arbeidsmarkedene sammen i hele Osloregionen, og den er viktig for eksportrettet industri og forsyningssikkerhet i hele Norge. Da må den ha tilstrekkelig kapasitet både for persontrafikk og gods, sier Osloregionens direktør.

Jernbanedirektoratet har på kort sikt (2030) anbefalt et alternativ som vil gi bedre kapasitet om bord, åpne for lengre godstog og som forutsetter noen nye krysningsspor. På lang sikt (2050) går direktoratet inn for alternativet med en ny bane på strekningen Lillestrøm –Leirsund –Sørumsand. Osloregionen støtter valg av alternativer, men mener at den foreslåtte fremdriften må forseres betraktelig:

-Vi er klar over at jernbanesektoren har store, udekkede investeringsbehov, og at det er sterk konkurranse om midlene. Derfor støtter vi anbefalingen om å starte med kapasitetsforbedringer. Men det enkle alternativet må suppleres med den nye strekningen slik at vi også får kortere reisetid og økt frekvens. Detaljplanlegging av dette må starte parallelt med de kortsiktige tiltakene, understreker Øyvind Såtvedt.

Han påpeker for øvrig at kost-/nytteberegningene for utbyggingsalternativene er gode, men at Jernbanedirektoratet har lagt til grunn svært lave prognoser for trafikkutvikling sammenlignet med beregningene i Nasjonal Transportplan. Nytteverdien for næringslivet er heller ikke godt nok fanget opp.

-Samfunnsmålene for utbedring av Kongsvingerbanen er blant annet å bidra til nullvekst i personbiltrafikken og overføring av gods fra vei til bane. Disse målene er ikke mulig å nå uten snarlig oppstart av tiltak både for det kortsiktige og langsiktige alternativet, fastholder Osloregionens direktør Øyvind Såtvedt.