Hopp til innhold

Osloregionen ga innspill til samferdselsministeren

-Norge er tjent med et samferdselsløft i Osloregionen, innledet Øyvind Såtvedt,  da han på vegne av medlemmene i Osloregionen holdt sitt innlegg under møtet som Samferdselsdepartementet hadde invitert til.

 

 

Det var næringsliv og organisasjoner som var bedt i møte for å gi innspill til samferdselsministeren om hva som bør prioriteres i  neste Nasjonale Transportplan. Osloregionen var en av flere organisasjoner som benyttet denne anledningen til å påvirke NTP-prosessen. Innlegget som Såtvedt holdt var basert på tidligere styrebehandlede høringsuttalelser .

 

Innunder følger Osloregionens innspill.

OSLOREGIONENS INNSPILL  PRIORITERINGER NTP 2022-2033

Møte med Samferdselsministeren 10.09.2020

Norge er tjent med samferdselsløft i Osloregionen. En stor andel av transportarbeidet i landet vårt går til eller via Osloregionen og ca 50 % av de nasjonale utslippene innen veitrafikken skjer i vår region. Gode og klimavennlige løsninger for transportinfrastruktur vil ikke bare ha lokal effekt, men vil også ha stor betydning for det nasjonale transportsystemet og for de nasjonale utslippene. Et overordnet punkt er derfor at prioriteringene i NTP må innrettes slik at klimamålene nås.

Jeg vil fremheve 3 områder som må prioriteres i kommende NTP.

For det første: Det må et krafttak til for jernbaneutbygging. Jernbanen er ryggraden i transportsystemet og er avgjørende for et velfungerende felles bo- og arbeidsmarked. Dette gjelder spesielt for Osloregionen med stor befolkningskonsentrasjon hvor alternativet til jernbane er vei.

  • Transportkorridorer med de største nyttepotensialene må prioriteres
  • Statens InterCity-satsing, må fullføres som vedtatt i gjeldende NTP. Det må også satses på grenbanene, for å forenkle arbeidspendling til et stort felles bo- og arbeidsmarked og stimulere til lokal næringsvekst i hele regionen.
  • Satsing på Oslonavet og ny Oslotunnel, som vil øke kapasiteten både for gods- og persontrafikk i hele landet, er en forutsetning for jernbanesatsingen

Som en del av jernbanesatsingen vil jeg også fremheve behovet for prioritering av grensekryssende jernbane i neste NTP.

  • Samferdselsministeren må sammen med sine nordiske kollegaer løfte fram strekningene Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm og videre ut i Europa som prioriterte jernbanekorridorer overfor EU, i forbindelse med revisjon av TEN-T. Dette må flagges høyt også i vår nasjonale transportplan.

For det andre: Klimavennlig og effektiv godshåndtering må gis høyere prioritet i NTP. Det har over lang tid vært betydelig vekst i lastebiltrafikken til og i Norge.

  • For bedre klima og økt fremkommelighet. må det stimuleres til mer gods på bane og sjø.
  • Det er også behov for et statlig krafttak for utbygging av energistasjoner med ladeinfrastruktur, biogass og hydrogen for tyngre kjøretøy.
  • Det må gjennomføres tiltak, som f.eks. etablering av samlastsentre for å redusere skadekostnader ved godstransporten i byområder.
  • Massetransporten som følge av store infrastrukturprosjekter må gis mer oppmerksomhet, og Staten bør ta en lederrolle her.

Det tredje området som må prioriteres er satsing på byområdene. Som et virkemiddel for mer miljøvennlig og effektiv transport må flere gå, sykle eller kjøre kollektivt. Det krever ekstra midler for lokal tilrettelegging. Byvekstavtaler og belønningsordninger er et effektivt virkemiddel.

Osloregionen er bekymret over at Statens Vegvesen i sine NTP-prioriteringer ikke ser mulighet for å utvide bruken av dette virkemiddelet, og dessuten sår tvil om gjeldende avtaler kan opprettholdes.

  • Flere mindre eller mellomstore byer som for eksempel Hamar, Moss og Hønefoss i vår region, bør få tilgang på denne ordningen, og rammene bør økes.