Hopp til innhold

Ordførere vil få liv tilbake i Oslofjorden

Helsetilstanden for Oslofjorden er svært alvorlig. Osloregionen interkommunalt politisk råd ble i mai anmodet av Klima- og miljødepartementet om å rekruttere politiske representanter til Oslofjordrådet. Seks ordførere fra ulike deler av Osloregionen og byrådet i Oslo har nå blitt med i det regjeringsoppnevnte Oslofjordrådet.

 

Oslofjordrådet etableres for å sikre god lokal- og regionalpolitisk forankring og oppfølging av tiltakene i «Helhetlig plan for Oslofjorden». Planen er tydelig på at økosystemet i Oslofjorden er sterkt truet av nitrogenutslipp fra blant annet avløpssystemer og landbruk.

-Kommunene i Osloregionen har ulik tilknytning til Oslofjorden, enten som kystkommune eller innlandskommune med vassdrag som drenerer til Oslofjorden. Gjennom sin deltakelse vil Osloregionens representanter bidra til helhetlig oppfølging av tiltaksplanen, sier Eva Næss Karlsen, konstituert direktør i Osloregionen.

Politikerne som årlig skal møte klimaministeren, andre aktuelle statsråder, fylkesordførere og representanter fra Statsforvalteren er:

Ordfører Lene Conradi, Asker kommune

Ordfører Einar Busterud, Hamar kommune

Ordfører Jørgen Vik, Lillestrøm kommune

Ordfører Truls Wickholm, Nesodden kommune

Ordfører Are Karlsen, Horten kommune

Ordfører Mona Vauger, Hvaler kommune

Byråd for miljø og samferdsel Siri Hellvin Stav

 Innsatsområder i tiltaksplanen:

Oslofjorden har mange utslippskilder fra et stort geografisk nedslagsfelt. Den helhetlige planen har syv innsatsområder for å revitalisere fjorden:

  1. Redusere utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse
  2. Redusere arealavrenning fra jordbruk
  3. Redusere tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling
  4. Ivareta sårbare arter, utvalgte naturtyper og kulturminner
  5. Restaurering av naturverdier
  6. Tiltak for å fremme et aktivt friluftsliv
  7. Tverrgående tiltak for en helhetlig forvaltning av Oslofjorden

Mer informasjon: 

Fakta (hentet fra Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, side 7): «Tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Store deler av Oslofjorden har moderat økologisk miljøtilstand og dårlig kjemisk miljøtilstand etter vannforskriftens kvalitets-elementer. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå og er i tilbakegang. Tareskog og ålegrasenger der fisk og annet liv vokser opp er også i tilbakegang. I mange poller og bukter er oksygennivået i bunnvannet så lavt at alt liv dør ut. Miljøgifter gjør at fisk og skalldyr fra deler av fjorden ikke bør spises. Marin forsøpling og mikroplast har negative konsekvenser for dyrelivet, og forsøpling forringer verdien av naturopplevelsen fjorden kan gi. Den siste tiden har det dukket opp store mengder døde ærfugl i Ytre Oslofjord. Sett i sammenheng med alle de andre miljøutfordringene i fjorden er situasjonen for hele økosystemet alvorlig.»

Lenke til oppstartsmøte og fagseminar om helhetlig plan for Oslofjorden 24. august:  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2021/august-2021/fagseminar-om-helhetlig-plan-for-oslofjorden/