Hopp til innhold

Representantskapet

Representantskapet er Osloregionen IPR sitt høyeste organ.

Representantskapet fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen og fastsetter årlig kontingent.

Medlemmene utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og stemmerett i representantskapet. Hvert medlem deltar med én stemme.

Representantskapsmøte holdes ordinært to ganger hvert kalenderår; et møte i slutten av vår halvåret og et budsjettmøte i november/desember. Representantskapet kan sammenkalles ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette, eller når et forslag om slik innkalling støttes av minst 1/3 av medlemmene. Representantskaps møter holdes for åpne dører.