Hopp til innhold

Representantskapet

Representantskapet het tidligere samarbeidsrådet. Representantskapet er Osloregionen sitt høyeste organ.

Representantskapet fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen og fastsetter årlig kontingent.

Medlemmene utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og stemmerett i representantskapet. Hvert medlem deltar med én stemme.

Representantskapsmøte holdes ordinært én gang hvert kalenderår, som hovedregel innen utgangen av juni måned. Representantskapet kan sammenkalles ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette, eller når et forslag om slik innkalling støttes av minst 1/3 av medlemmene. Representantskaps møter holdes for åpne dører.