Hopp til innhold

Samarbeidsrådet

Samarbeidsrådet er det høyeste organ for Osloregionen.

Samarbeidsrådet fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen og fastsetter årlig kontingent.

Medlemmene utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og stemmerett i samarbeidsrådet. Hvert medlem deltar i samarbeidsrådet med én stemme.

Samarbeidsrådet ledes av styrets leder. Ved styrelederens fravær velges en møteleder av og blant tilstedeværende medlemmer.

Samarbeidsråd holdes ordinært én gang hvert kalenderår, som hovedregel innen utgangen av juni måned. Samarbeidsrådet kan sammenkalles ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette eller når et forslag om slik innkalling støttes av minst 1/3 av medlemmene. Samarbeidsrådets møter holdes for åpne dører.