Hopp til innhold

NTP: Godt møte med samferdselsministeren

-Det er veldig bra at dere har så tydelige innspill i deres prioriteringer og det er nyttig å få på det tidspunktet vi er nå i NTP-prosessen, sa Hareide i møte med Osloregionens interessepolitisk utvalg. Bakgrunnen for møtet var et ønske om dialog om hvordan Osloregionen kan bidra til å nå nasjonale mål, diskutere transportutfordringer samt mulige prioriteringer og løsninger for regionen.

 

Osloregionen følger arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022-2033 og har avgitt flere høringssvar. I videre oppfølging av dette arbeidet hadde interessepolitisk utvalg i Osloregionen et møte den 23. november med samferdselsminister Knut Arild Hareide.

De som møtte fra Osloregionen var leder av interessepolitisk utvalg Lene Conradi ordfører i Asker kommune, Saxe Frøshaug ordfører i Indre Østfold kommune, Nils Amund Røhne ordfører i Stange kommune og Julie Ness byrådssekretær i Oslo kommune.

Her kan du lese innspillet gitt til samferdselsministeren 

I 2018 stod Osloregionen for ca. 23 % av totale klimagassutslippene i Norge og ca. 50 % av de nasjonale utslippene innen veitrafikk.

-NTP er helt avgjørende for om Norge og Osloregionen skal nå vedtatte klimamål, innledet Lene Conradi med.  En stor andel av transportarbeidet i Norge går via Osloregionen. Gode og klimavennlige løsninger for transportinfrastruktur i Osloregionen, vil ikke bare vil være positivt for innbyggerne i regionen, men vil også ha stor betydning for det nasjonale transportsystemet og for de nasjonale utslippstallene.

Hareide sa seg enig med at det er avgjørende å lykkes med transportutfordringene i en tett befolket region som Osloregionen.

Jernbanesatsing – Intercity og grenbaner

– Det må et krafttak til for jernbaneutbygging, sa Conradi videre. Statens InterCity-satsing må fullføres og det må også satses på grenbanene, Kongsvingerbanen, Kongsbergbanen og Gjøvikbanen og Østre linje på Østfoldbanen. Disse er viktig for å forenkle arbeidspendling til et stort felles bo- og arbeidsmarked og stimulere til lokal næringsvekst i hele regionen.

Hareide sa seg enig i at jernbaneinvesteringer er viktig, men at man må ta innover seg de overskridelser det har vært på jernbane. – Vi jobber nå med et nytt kart for jernbane, som kommer i NTP i mars, sa Hareide videre.

Godshåndtering må prioriteres høyere

– Klimavennlig og effektiv godshåndtering må gis høyere prioritet i NTP, sa Nils Amund Røhne. Det har over lang tid vært betydelig vekst i lastebiltrafikken til og i Norge.  Prognosene viser fortsatt stor vekst på vei. Det er behov for en helhetlig løsning for avlastning av indre Osloregion for gjennomgangstrafikk. Vi har gitt høringssvar til KVU Terminalstruktur og vi mener det er behov for en avlastningsterminal i tillegg til Alnabru, for å møte etterspørsel og av hensyn til sikkerhet og beredskap. KVU-en berører ikke tømmertransport, hvilket utgjør en stor del av logistikk på bane. Dette ble også kommentert i Osloregionens høringssvar. Jernbanedirektoratet har bekreftet at de er i gang med et prosjekt for å lage ny tømmerterminal i Kongsvinger – dette er svært bra fordi den nåværende terminal på Norsenga representerer den største flaskehalsen knyttet til tømmertransport.

Grensekryssende jernbane må løftes

Nylig ble det kjent at policynotat fra DG Move om scan-med korridoren, der ny forbindelse til Narvik via Stockholm, samt ny forbindelse gjennom Jylland er med, men ikke Oslo – Ørebro (med forbindelse til Stockholm).

-Som en del av jernbanesatsingen vil jeg fremheve behovet for prioritering av grensekryssende jernbane i neste NTP, sa Saxe Frøshaug. Samferdselsministeren må sammen med sine nordiske kollegaer løfte fram strekningene Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm. I tillegg til at det også vurderes alternative finansieringsmodeller, som selskapet Oslo-Stockholm 2:55 har utredet på svensk side.

– Vi synes konseptene som det svenske selskapet presenterer er spennende. Vi jobber nå med et oppdrag til Jernbanedirektoratet for å utrede dette nærmere, kommenterte Hareide.

Byvekstavtaler for flere

Som et siste og svært viktig punkt for Osloregionen ble behovet for at flere mindre og mellomstore byer bør få tilgang på byvekstavtaler og belønningsordninger tatt opp. Her ble byer som Hamar og Mjøsbyen, Moss og Hønefoss nevnt som eksempler.

Til slutt ga Conradi en oppsummering på hvordan Osloregionen bidrar til å nå mål på transportområdet, gjennom felles strategier, forpliktelse i sin ordførererklæring på miljø og klima, og konkrete innspill til nasjonale myndigheter i høringsprosesser. – Jeg vil også si at for oss kommuner er helheten og forutsigbarhet viktig, avsluttet Lene Conradi.

-Jeg likte oppsummering din, Lene. Det er bra at dere er så tydelige i deres prioriteringer og det er nyttig å få på det tidspunktet vi er nå i NTP-prosessen, sa Hareide avslutningsvis i møtet.

Møte med klima- og miljøministeren

Neste oppgave nå for interessepolitisk utvalg er møte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn den 15.desember. Da er det dialog om hvordan Osloregionen kan bidra til at vi når nasjonale klimamål, samt  oppfølging av Osloregionens innspill til Klimakur og den varslede klimameldingen som står på programmet. Nødvendigheten av å se NTP 2022-2033 i sammenheng med klimameldingen vil også her blir løftet.