Hopp til innhold

NTP 2022-2033: Samferdselsinvesteringer i Osloregionen lønner seg nasjonalt

Regjeringen har sagt at den i større grad vil basere prioriteringer i NTP 2022-2033 på samfunnsøkonomiske analyser og prioritere prosjekter med størst nytteverdi. Det bør innebære et betydelig samferdselsløft for Osloregionen.

 

Arbeidet med ny Nasjonal Transportplan for perioden 2022 – 2033 er kommet et godt stykke på vei. Samferdselsdepartementet inviterte i brev av 18.mars 2020 til høring om transportetatenes svar på oppdrag til departementet om NTP 2022-2033.  Osloregionen har nå gitt høringssvar på utredningene.

Les Osloregionens høringssvar her

Høy ramme for jernbane og vei

Osloregionen er en av hovedstadsregionene i Europa med raskest befolkningsvekst. Pr. 1. januar 2020 var innbyggertallet på nær 2,5 millioner. Det betyr at nesten halvparten av Norges befolkning bor i Osloregionen. Veksten vil øke, og i 2040 vil det være nærmere 2,7 millioner innbyggere i denne regionen.

For å møte befolkningsveksten på en effektiv måte må høy ramme legges til grunn både for jernbane og vei. Det er allerede et stort etterslep i begge sektorene, lav ramme vil ikke kunne løse utfordringene med dårlig fremkommelighet, gjennomgangstrafikk i boområder og behovet for belønningsmidler som bidrar til økt kollektivandel og helt nødvendig jernbanesatsing.

InterCity må få høyeste prioritet

6 av 10 av landets mest befolkede kommuner befinner seg i Osloregionen. Nærmere 50 % av landets sysselsatte har sin arbeidsplass i Osloregionen. Virksomhetene i Osloregionen står for en betydelig andel av landets verdiskaping.

Jernbanen er ryggraden i transportsystemet og er avgjørende for å få et velfungerende felles bo- og arbeidsmarked. Dette gjelder spesielt for Osloregionen med stor befolkningskonsentrasjon og der alternativet til jernbane er vei.

Statens InterCitysatsing, må fullføres som vedtatt i gjeldende NTP, og ikke skyves ut i tid. InterCity-utbygging må få høyeste prioritet, men det må også satses på grenbanene, for å forenkle arbeidspendling til et stort felles bo- og arbeidsmarked og stimulere til lokal næringsvekst i hele regionen.

NTP må innrettes slik at klimamålene nås

I 2018 stod Osloregionen for ca. 23 % av totale klimagassutslippene i Norge og ca. 50 % av de nasjonale utslippene innen veitrafikk. En stor andel av transportarbeidet i Norge går via Osloregionen.

Det må stimuleres til mer gods på bane og sjø. Det er også behov for et statlig krafttak for utbygging av energistasjoner med ladeinfrastruktur, biogass og hydrogen for tyngre kjøretøy. Det må gjennomføres tiltak, som f.eks. etablering av samlastsentre for å redusere ulemper ved godstransporten i byområder.

Gode og klimavennlige løsninger for transportinfrastruktur i Osloregionen, vil ikke bare vil være positivt for innbyggerne i regionen, men vil også ha stor betydning for det nasjonale transportsystemet og for de nasjonale utslippstallene.

Flere byvekstavtaler

Mellomstore byområder og tettsteder har en viktig rolle i å øke den totale bruken av klimavennlig transport. Mange har utfordringer med høy bilandel og høye klimagassutslipp fra transport. Osloregionen står derfor sammen om å be om at ordningen med byvekstavtaler/belønningsmidler utvides til flere av de mellomstore byområdene som f.eks. Moss, Hamar og Hønefoss.  Statens Vegvesen må sikres tilstrekkelig finansiering av byvekstavtaler og belønningsmidler også etter 2029.

Framdrift på grensekryssende jernbane

Norske myndigheter må på banen for økt satsing på grensekryssende jernbane. Det bør igangsettes en egen KVU på norsk side for korridoren Oslo-Stockholm. Norske myndigheter må sammen med nordiske kollegaer løfte fram Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm som prioriterte jernbanenkorridorene overfor EU, og spesielt i forbindelse med revisjon av TEN-T (Trans-European Transport Network).

Krisepakke og samferdselsprosjekter

Det bør være økt satsing på samferdselsprosjekter i den første 6-årsperioden. Dette for å møte behov i transportsystemet, men også for igangsetting og gjennomføring av prosjekter for en bygg- og anleggsbransje som har store utfordringer som følge av koronapandemien.

Les mer om Osloregionens arbeide med NTP 2022-2033