Hopp til innhold

NTP 2022-2033: Osloregionen må prioriteres for et effektivt transportsystem og for å nå klimamål

Osloregionen er med sine 2,5 millioner innbyggere Norges mest folkerike område. Det er også en av hovedstadregionene i Europa som vokser raskest. Skal det norske transportsystemet bli mer effektivt og klimavennlig må det settes inn store ressurser her.

 

Osloregionen har levert innspill til Samferdselsdepartementet omhandlende prioriterte løsninger for å håndtere utfordringene på transportområdet i regionen de kommende årene.

Antallet innbyggere, virksomheter og bedrifter i regionen skaper mye transport. 50 % av de nasjonale utslippene innfor veitrafikk kommer fra Osloregionen. En stor andel av transportarbeidet i Norge går via Osloregionen. Gode og klimavennlige løsninger for transportinfrastruktur i denne regionen, vil ha stor betydning for det nasjonale transportsystemet og for de nasjonale utslippstallene. – Uten offensiv jernbaneutbygging, økt kollektivandel samt tiltak som medfører mer klimavennlig godstransport, vil ikke Norge nå sine klimamål, sier Øyvind Såtvedt, direktør ved sekretariatet i samarbeidsalliansen Osloregionen.

Et overordnet prinsipp i Osloregionen er en flerkjernet utvikling, med sterke sentra i hele regionen. Det forutsetter et effektivt transportsystem. Presset på det sentrale veinettet og utslippene må reduseres ved at flere reiser kollektivt. – Flere mellomstore byer og tettsteder må få glede av byvekstavtaler eller belønningsmidler for å få økt kollektivtransport, sykkel og gange. Dette vil også bidra til mer attraktive byer og tettsteder, sier Såtvedt. Disse ordningene er i dag forbeholdt de største byområdene.

Presset på vei, bane og havneinfrastruktur representerer også store utfordringer for næringslivet. Det er sterk vekst i lastebiltrafikken til Norge. Mye av denne trafikken skal til eller gjennom Osloregionen. Transportøkonomisk institutt regner med en vekst i godstransporten i Norge på 32 % fra 2018 til 2040. Denne veksten vil være størst i Osloregionen. I kommende NTP må det derfor iverksettes flere tiltak for mer effektiv, klimavennlig og trafikksikker godstransport

Jernbanen er ryggraden i transportsystemet og er avgjørende for å få velfungerende bo- og arbeidsmarkeder på Østlandet. – Det er veldig viktig at Intercitysatsingen fullføres som vedtatt i gjeldende NTP, og ikke skyves ut i tid.  Grenbanene må prioriteres for å forenkle arbeidspendling og stimulere til lokal næringsvekst. Utbygging av ny Oslotunnel er en forutsetning for jernbanesatsingen. I tillegg er det vesentlig, også ut fra et klimaperspektiv, å få fart på de grensekryssende jernbanelinjene fra Oslo til Gøteborg og Stockholm, avslutter Øyvind Såtvedt.

Osloregionens innspill til NTP 2022 – 2033